Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051)

Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent.

Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043).

Persones destinatàries

Titulars d'edificis no industrials o persones interessades

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  X

  Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació

  Número

  0

  Pàgina

  11816

  Data de publicació

  17/03/2006

  Organisme competent

  Direcció General de Política Industrial

  Document
  X

  Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria

  Número

  0

  Pàgina

  25498

  Data de publicació

  16/07/1992

  Organisme competent

  Direcció General de Política Industrial

  Document
  X

  Document bàsic seguretat en cas d'incendi

  Número

  0

  Pàgina

  24510

  Data de publicació

  19/02/2010

  Organisme competent

  Direcció General de Política Industrial

  Document
  X

  Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

  Número

  139

  Pàgina

  48349

  Data de publicació

  22/05/2017

  Organisme competent

  Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

Pagament de la taxa

Requisits

Pagament de la taxa d'un expedient presencial:
- Pagament amb targeta de crèdit o de dèbit. Finalitzada la tramitació es pot fer el pagament de forma immediata amb el tramitador de l'expedient.
- Pagament pel banc. Iniciada la tramitació de l'expedient a qualsevol oficina s'ha de dirigir a qualsevol entitat de crèdit que tingui la condició de col·laboradora (veure entitats col·laboradores on es pot pagar la taxa). Una vegada pagada la taxa s'ha de tornar a l'oficina on s'entregarà tota la documentació corresponent i on es farà constar el pagament dins l'expedient.

Taxes

. -

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Si en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud, la persona interessada no ha justificat davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, es considerarà que el titular desisteix de la mateixa.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Industrial

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900