Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Revisió de l'autorització ambiental integrada (AAI)

Revisió a instància de l'òrgan competent (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) al titular de la instal·lació en la qual es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Codi SIA

1851124

Persones destinatàries

A totes les activitats de titularitat pública o privada que estiguin incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La revisió de l'autorització ambiental integrada es tramita segons allò disposat en els art.26 del RDL 1/2016 i art.16 del RD 815/2013.

El titular haurà de presentar tota la informació referida a l'article 12.1 del RDL que sigui necessari per a la revisió de les condicions d'autorització.

En qualsevol cas. l'autorització ambiental integrada serà revisada quan es donin els següents casos (art.26.4):

a) La contaminació producida per la instal·lació faci convenient la revisió dels valors límit d'emissió impostos o l'adopció d'altres nous.

b) Resulti imposible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius a consequència d'importants canvis en les millores tècniques disponibles.

c) La seguretat de funcionament del procés o activitat faci necessari usar altres tècniques.

d)L'organisme de conca, conforme allò establert en la legislació d'aigües, estimi que existeixen circumstàncies que justifiquin la revisió de l'autorització ambiental integrada en lo relatiu a abocaments al domini públic hidràulic de conques gestionades per l'Administració general de l'Estat. En aquest supòsit, l'organisme de conca requerirà, mitjançant informe vinculant, a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, a fi de que iniciï el procediment de revisió en un termini màxim de vint dies.

e) Així ho exigeixi la legislació sectorial que resulti d'aplicació a la instal·lació o sigui necessari compllr normes noves o revisades de qualitat ambiental en virtud de l'article 22.3

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud de revisió ambiental integrada (AAI)

Requisits

La revisió de l'autorització ambiental integrada es tramita segons allò disposat en els art.26 del RDL 1/2016 i art.16 del RD 815/2013.

El titular haurà de presentar tota la informació referida a l'article 12.1 del RDL que sigui necessari per a la revisió de les condicions d'autorització.

En qualsevol cas. l'autorització ambiental integrada serà revisada quan es donin els següents casos (art.26.4):

a) La contaminació produïda per la instal·lació faci convenient la revisió dels valors límit d'emissió impostos o l'adopció d'altres nous.

b) Resulti impossible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius a conseqüència d'importants canvis en les millores tècniques disponibles.

c) La seguretat de funcionament del procés o activitat faci necessari usar altres tècniques.

d)L'organisme de conca, conforme allò establert en la legislació d'aigües, estimi que existeixen circumstàncies que justifiquin la revisió de l'autorització ambiental integrada en lo relatiu a abocaments al domini públic hidràulic de conques gestionades per l'Administració general de l'Estat. En aquest supòsit, l'organisme de conca requerirà, mitjançant informe vinculant, a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, a fi de que iniciï el procediment de revisió en un termini màxim de vint dies.

e) Així ho exigeixi la legislació sectorial que resulti d'aplicació a la instal·lació o sigui necessari complir normes noves o revisades de qualitat ambiental en virtut de l'article 22.3

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Qualsevol moment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(jadrover@cbma.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional