Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluació d'impacte ambiental estratègica ordinària de plans i programes

Són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària (article 12 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears) els plans i els programes, així com les seves revisions, que adoptin o aprovin les administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l'elaboració i l'aprovació dels quals s'exigeixi per una disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de Govern o del Ple d'un consell insular, quan:

a) Estableixin el marc per a l'autorització futura de projectes legalment sotmesos a l'avaluació d'impacte

ambiental i es refereixin a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, l'aqüicultura, la pesca, l'energia, la

mineria, la indústria, el transport, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, l'ocupació del domini

públic maritimoterrestre, la utilització del mitjà marí, les telecomunicacions, el turisme, l'ordenació del

territori urbà i rural o l'ús del sòl.

b) Requereixin una avaluació perquè afecten a espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu la legislació

del patrimoni natural i de la bidiversitat.

c) Requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada quan es produeixi algun dels supòsits

següents:

I. Quan així ho decideixi cas per cas l'òrgan ambiental en l'informe ambiental estratègic d'acord amb els

criteris de l'annex IV de la Llei 21/2013

II.Quan així ho determini l'òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor.

Codi SIA

1851119

Persones destinatàries

Persones, empreses, administracions públiques que executin un pla o programa que impliqui la necessitat d'avaluació ambiental estratègica ordinària

Termini per a resoldre i notificar

S'estableix un termini màxim de 3 mesos emetre l'Informe Ambiental Estratègic prorrogable per 1 mes més per raons justificades degudament motivades (art. 17 Decret Legislatiu 1/2020)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu, junt amb la documentació exigida per la legislació sectorial i, si escau, el justificant del pagament de la taxa per avaluació ambiental corresponent, una sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica ordinària acompanyada de l'esborrany del pla o programa i d'un document ambiental estratègic que s'indica en l'article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

El procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària, amb les particularitats previstes als articles 17 i 18 del Text refós, consta dels següents tràmits (art.17-27 de la Llei 21/2013):

a) Sol·licitud d'inici (art.18).

b) Consultes a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades (art.19.1).

c) Informe d'abast d l'estudi ambiental estratègic (art.19.2).

d) Estudi ambiental estratègic (art.20).

e) Versió inicial del pla o programa i informació pública (art.21).

f) Consulta a les administracions públiques i les persones interessades (art. 22).

g) Anàlisi tècnic de l'expedient (art.24).

h) Declaració ambiental estratègica (art.25).

L'avaluació ambiental estratègica ordinària conclueix amb l'emissió de la Declaració Ambiental Estratègica, informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental que contindrà una exposició dels fets que resumeixi les principals fites del procediment incloent els resultats de la informació pública, de les consultes, si escau, les de les consultes fransfronteritzes, així com de les determinacions, mesures o condicions finals que s'hagin d'incorporar en el pla o programa que finalment s'aprovi o adopti.

La declaració Ambiental estratègica haurà de publicar-se en el butlletí oficial corresponent (BOIB) (art.25.3).

El procediment de tramitació s'ha d'adequar a l'article 5 del Text refós sobre l'ús de mitjans telemàtics

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'Avaluació d'Impacte Ambiental Estratègica Ordinària de plans i programes

Requisits

Article 12.1 i 12.2 Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Taxes

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx . Taxa per la realització d'informes d'avaluació ambiental - Modelo 046 Telemàtic

Documentació a presentar

Presentació a l'òrgan substantiu l'esborrany del pla o programa i d'un document ambiental estratègic que s'indica en l'article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i articles 17 i 18 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Models:

Termini màxim

Requeriment previ a la tramitació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(cmaib@cbma.caib.es)

Observacions

Tramitació des de l'òrgan substantiu

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar