Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluació d'impacte ambiental estratègica simplificada de plans i programes

Són objecte d'Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada (article 12 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears):

a) Els plans i els programes i les seves revisions que estableixin l'ús de zones de reduïda extensió en l'àmbit

municipal.

b) Els plans i programes, i les seves revisions, que estableixin un marc per a l'autorització de projectes en el futur,

però no compleixin els altres requisits que s'indiquen a a l'apartat 1 d'aquest article.

c) Les modificacions esmentades en l'apartat 2 d'aquest article, quan siguin de caràcter menor.

d) Les modificacions de plans o programes que, tot i no estar incloses en l'apartat 2 d'aquest article, suposin, per si

mateixes, un nou marc per a l'autorització de projectes.

Aquesta llei no és aplicable als plan i als programes que exclou explícitament la normativa bàsica estatal.

Codi SIA

1850576

Persones destinatàries

Persones, empreses, administracions públiques que executin un pla o programa que impliqui la necessitat d'Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada

Termini per a resoldre i notificar

S'estableix un termini de 3 mesos per emetre l'informe ambiental estratègic (art. 31 Llei 21/2013)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu, junt amb la documentació exigida per la legislació sectorial i, si escau, el justificant del pagament de la taxa per avaluació ambiental corresponent, una sol·licitud d'inici de l'avaluació ambiental estratègica simplificada acompanyada de l'esborrany del pla o programa i d'un document ambiental estratègic que s'indica en l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

El procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada consta dels següents tràmits (art.29-32 Llei 21/2013):

a) Sol·licitud d'inici (art.29).

b) Consultes a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades (art.30).

c) Informe ambiental estratègic (art.31).

L'avaluació ambiental estratègica simplificada conclueix amb l'emissió de l'Informe Ambiental Estratègic, informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental en el qual es determina que:

a) El pla o programa s'ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària perquè puguin tenir

efectes significatius sobre el medi ambient. En aquest cas l'òrgan ambiental elaborarà el document d'abast de

l'estudi ambiental estratègic, tenint en compte el resultat de les consultes realitzades d'acord amb allò

establert en l'article 30, i no serà necessari realitzar les consultes regulades en l'article 19.

b) El pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes establerts en l'Informe.

L'Informe Ambiental Estratègic haurà de publicar-se en el butlletí oficial corresponent (BOIB) (art.31).

El procediment de tramitació s'ha d'adequar a l'article5 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears sobre l'ús de mitjans telemàtics

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Avaluació d'Impacte Ambiental Estratègica Simplificada de plans i programes

Requisits

Article 12.3 i 12.4 Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Taxes

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx . Taxa per la realització d'informes d'avaluació ambiental - Model 046 Telemàtic

Documentació a presentar

Presentació a l'òrgan substantiu l'esborrany del pla o programa i d'un document ambiental estratègic que s'indica en l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i articles 17 i 18 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Models:

Termini màxim

Requeriment previ a la tramitació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(cmaib@cbma.caib.es)

Observacions

Tramitació des de l'òrgan substantiu

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar