Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria 2024 d'ajuts per a compensar les despeses del primer any de cotització de la tarifa plana d'autònoms residents a les Illes Balears

Fomentar l'ocupació autònoma mitjançant la compensació, a partir de l'1 de juliol de 2023, de les despeses del primer any de cotització de la quota reduïda (tarifa plana) de la Seguretat Social, a les persones residents a les Illes Balears que hagin accedit a la quota reduïda des de l'atur.

Codi SIA

3054117

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques residents a les Illes Balears que, entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2024, causin o hagin causat alta en el RETA (o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent) i s'hi hagin mantingut d'alta de manera ininterrompuda com a mínim fins a la data de presentació de la sol·licitud; que compleixin els requisits establerts en el punt 2.2 d'aquestes bases, i que, a més a més, acreditin que gaudeixen del dret a l'aplicació de la quota reduïda de cotització de la Seguretat Social (tarifa plana).

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitut

Requisits

Persones beneficiàries i requisits

1. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques residents a les Illes Balears que, entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2024, causin o hagin causat alta en el RETA (o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent) i s'hi hagin mantingut d'alta de manera ininterrompuda com a mínim fins a la data de presentació de la sol·licitud; que compleixin els requisits establerts en el punt 2.2 d'aquestes bases, i que, a més a més, acreditin que gaudeixen del dret a l'aplicació de la quota reduïda de cotització de la Seguretat Social (tarifa plana).

2. Requisits de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir els següents requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud:

a) Constar d'alta en el RETA (o en el règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent) de manera ininterrompuda des que van començar a beneficiar-se de la tarifa reduïda fins a la data de la sol·licitud de la subvenció, excepte en els casos en què justifiquin que el projecte empresarial s'executa de forma estacional o per temporades.

b) Tenir dret a l'aplicació de la tarifa reduïda de cotització de la Seguretat Social.

c) Constar d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

d) Constar com a demandant d'ocupació en l'oficina corresponent del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, com a mínim, el dia abans de la seva alta en el RETA o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

e) Estar empadronada en algun dels municipis de les Illes Balears.

f) Dur a terme l'activitat empresarial i tenir el centre de treball en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

h) Complir tots els requisits prevists en la convocatòria.

Tercera

Exclusions

1. Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de treballador autònom o treballadora autònoma de les societats mercantils de capital, de les cooperatives, de les societats laborals o de les societats civils no professionals.

2. No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en els que es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; tampoc en poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que hagin estat sancionats d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, o l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

Documentació a presentar

Documentació

1. La presentació de la sol·licitud d'ajut implica autoritzar l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui verificar les dades i afirmacions declarades per la persona sol·licitant, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas la persona sol·licitant ha d'aportar els certificats i la documentació corresponents, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

2. En tot cas, les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, els documents següents:

a) El document acreditatiu del pagament de l'import corresponent a la primera quota reduïda de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms.

b) El document o certificat acreditatiu de les facultats de representació, si escau, i sempre que no estigui inscrit en el Registre electrònic d'apoderaments.

c) En el supòsit que la persona sol·licitant s'integri o estigui integrada com a partícip en una societat civil o comunitats de béns, s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de la constitució d'aquesta.

3. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència el punt primer d'aquest apartat, ha d'aportar amb la seva sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada en el paràgraf anterior, els documents següents:

a) Certificat de situació censal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, alternativament, alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, models de declaració censal 036 o 037, en què consti la data d'inici de l'activitat i la localitat on s'exerceix.

b) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

c) Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

e) Fotocòpia DNI/NIE.

f) Certificat d'empadronament en un municipi de les Illes Balears.

g) Informe de vida laboral.

h) Certificat acreditatiu d'haver estat d'alta com a demandant d'ocupació, almenys, des del dia abans de l'alta en el RETA.

4. La presentació de la sol·licitud de les subvencions previstes en aquesta convocatòria ha de contenir les declaracions responsables següents:

a) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del TRLS, ni tampoc haver estat sancionat d'acord amb el que estableix l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, que es troba inclosa en la sol·licitud.

b) Declaració de totes les subvencions o ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat o obtingut cap; així com declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

c) Declaració de totes les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al Reglament (CE) núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o a altres reglaments de minimis.

d) Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en la sol·licitud.

e) Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

f) Declaració responsable que la persona sol·licitant compleix tots els requisits i condicions per a l'accés a la subvenció, sense perjudici de la facultat de la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç per a consultar els sistemes d'informació corresponents i verificar el compliment dels esmentats requisits i condicions per part dels beneficiaris de la subvenció, sempre que aquests ho hagin autoritzat i, en cas contrari, mitjançant un requeriment. Aquesta comprovació podrà fer-se amb anterioritat o amb posterioritat a la concessió de la subvenció. En cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, serà procedent la denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.

g) Declaració responsable de no trobar-se inclòs en alguna de les circumstàncies recollides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

h) Declaració responsable que el sol·licitant accepta la cessió de tractament de les seves dades amb relació a l'execució d'aquesta convocatòria de subvencions.

i) Declaració responsable que és certa i completa la informació continguda en la sol·licitud de subvenció.

j) Declaració responsable que la persona sol·licitant té dret a l'aplicació de la quota reduïda de cotització a la Seguretat Social per a nous autònoms (tarifa plana).

5. Excepcionalment, si la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç no pot obtenir aquesta documentació, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015

Models:

Termini màxim

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini per a presentar la sol·licitud comença el 15 d'abril de 2024 i acaba el 15 de juliol de 2024, ambdós inclosos, sempre que el crèdit no s'hagi exhaurit abans.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Emprenedoria, Economia Social i Circular

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971178900

(emprenedoriaieconomiasocial@dgpe.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar