Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Eleccions sindicals en els centres de treball

Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76).

El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys.

Codi SIA

207970

Persones destinatàries

Els treballadors de l' empresa o centre de treball que en el moment de la votació siguin majors de 16 anys i acreditin una antiguitat a l' empresa d' almenys un mes (art. 59.2 ET i art. 6.5 RD 1844/1994, de 9 de setembre, que aprova el Reglament d' eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l' empresa, en endavant RDE).

Termini per a resoldre i notificar

PROCEDIMENT ELECTORAL

L'avís es publica el mateix dia o al següent, segons l'hora d'entrada

Avís Previ (art. 67 ET)

- Amb independència de qui promogui les eleccions s' ha de comunicar a l' empresa i a l'oficina pública dependent de l' autoritat laboral el propòsit de celebrar les eleccions.

- El termini és d'un mes com a mínim d' antelació a l' inici del procés electoral.

- A la comunicació s'ha d' identificar l' empresa i el centre de treball on se celebraran les eleccions i la data d' inici del procés electoral.

- La data d' inici del procés electoral és la de constitució de la mesa i no pot començar abans d' un mes ni més enllà de tres mesos comptadors a partir del registre de l' avís previ a l' oficina pública.

- L' incompliment d'aquests requisits comporta la falta de validesa del procés electoral (art. 67.2 ET)

- L' oficina pública en el dia hàbil següent al de la recepció de l' escrit de promoció d' eleccions ha d' exposar en el taulell d' anuncis els preavisos presentats i n' ha de facilitar còpia als sindicats que ho sol·licitin.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Promoció d'eleccions sindicals

Requisits

Els treballadors que en el moment de presentació de les candidatures tinguin 18 anys complits i una antiguitat d' almenys 6 mesos, excepte en activitats en què, per mobilitat de personal, es pacti en conveni col·lectiu un termini inferior que, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 3 mesos (art. 69.2 ET i art. 6.5 RDE).

Documentació a presentar

Termini màxim

Poden promoure les eleccions (art. 67 ET):

A) Les organitzacions sindicals més representatives

B) Les organitzacions sindicals que comptin amb un mínim d' un 10% de representants en l' empresa

C) Els treballadors del centre de treball per acord majoritari

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Modificació de preavisos d'eleccions sindicals

Requisits

Els promotors de les eleccions sindicals poden modificar els preavisos ja registrats

Documentació a presentar

Termini màxim

Abans de l'inici del procés electoral

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Registre de les actes d'escrutini

Requisits

L'acta, juntament amb les paperetes de vots nuls o impugnats pels interventors i l'acta de constitució de la mesa han de ser presentats en el termini de tres dies a l'oficina pública que depengui de l'autoritat laboral pel president de la mesa, que pot delegar per escrit en algun membre de la mesa o en els sindicats que hagin participat en el procés.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 dies des de la votació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

Les respostes als requeriments d'esmena també es poden presentar per aquest tràmit indicant l'acta a que fan referència.

X

Impugnacions en matèria electoral

Requisits

Les impugnacions en matèria electoral s'han de tramitar d'acord amb el procediment arbitral que regula l'article 76 ET, excepte les denegacions d'inscripció, les reclamacions de les quals es poden plantejar directament davant la jurisdicció social.

La impugnació d'actes de la mesa electoral requereix haver fet una reclamació l'endemà laborable de l'acte i ha de ser resolta per la mesa en el dia hàbil posterior

Documentació a presentar

Termini màxim

tres dies hàbils a comptar de l'endemà del dia en què s'hagin produït els fets o la mesa hagi resolt la reclamació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Observacions

; en cas d’impugnacions promogudes per sindicats que no han presentat candidatura en el centre de treball en què s’ha celebrat l’elecció, els tres dies s’han de computar des del dia en què es conegui el fet impugnable. Si s’impugnen actes del dia de la votació o posteriors a aquest dia, el termini és de deu dies hàbils a comptar de l’entrada de les actes a l’oficina pública dependent de l’autoritat laboral.

X

Substitució de representants del personal

Requisits

Les substitucions, revocacions, dimissions i extincions de mandat s'han de comunicar a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral i a l'empresari, i també s'han de fer públiques al tauler d'anuncis.

Documentació a presentar

1.a) Escrit de renúncia signat per la persona que cessa en el càrrec o b) Certificat signat per la persona responsable de recursos humans de l'empresa (el certificat ha d'indicar el nom i llinatges de la persona que el signa) o c) Resolució sobre reconeixement de baixa expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social

2. l'annex 7 de les actes d'escrutini amb les dades completes de la persona a qui pertoca substituir al representant titular que es dona ara de baixa.

Models:

Termini màxim

no hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Revocació de representants del personal

Requisits

Les substitucions, revocacions, dimissions i extincions de mandat s'han de comunicar a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral i a l'empresari, i també s'han de fer públiques al tauler d'anuncis.

Documentació a presentar

La revocació s'ha de fer en dues passes:

1. comunicació a l'oficina electoral de la convocatòria de l'assemblea.

2. comunicació a l'oficina electoral de l'acta de l'assemblea.

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Sol·licitud de certificats

Requisits

Qualsevol persona interessada pot sol·licitar l'expedició de certificats referents al registre d'eleccions sindicals.

Documentació a presentar

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Registre del reglament de funcionament del comitè d'empresa

Requisits

El reglament de funcionament s'ha de registrar per al seu diposit.

Documentació a presentar

Reglament de funcionament i, si escau, nomenament de les persones que ostentin la presidència i la secretaria.

Termini màxim

No hi ha un termini màxim de presentació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Nomenament de delegats sindicals

Requisits

Els delegats sindicals són els treballadors que representen, amb caràcter general, les seccions sindicals a l'empresa o centre de treball; per això la seva designació està condicionada a la constitució prèvia d'aquestes seccions.

Són els que reunint els requisits legals (LOLS art.10), i beneficiats pels drets que els reconeix aquest precepte, s'identifiquen habitualment amb el terme de delegat sindical.

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies des del seu nomenament

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Constitució de seccions sindicals

Requisits

Les seccions sindicals estan formades pel conjunt de treballadors d'un centre de treball o d'una empresa afiliats a un mateix sindicat.

És suficient amb la mera personalitat jurídica i la plena capacitat d'obrar del sindicat per tenir dret a la constitució de seccions sindicals a l'empresa o centre de treball.

Documentació a presentar

Acta de nomenament o documentació assimilable.

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Respondre a requeriments d'esmena

Requisits

Aportar documents o fer les al·legacions que estimin oportunes en el termini concedit al requeriment.

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies des de la notificació del requeriment

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

X

Desistiment d'impugnacions en matèria electoral

Requisits

El desistiment només el pot dur a terme la persona física o jurídica que va presentar la impugnació.

Documentació a presentar

Termini màxim

Dos dies abans de la data de celebració de l'arbitratge.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar