Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals

Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76).

El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys.

Codi SIA

207970

Persones destinatàries

Els treballadors de l' empresa o centre de treball que en el moment de la votació siguin majors de 16 anys i acreditin una antiguitat a l' empresa d' almenys un mes (art. 59.2 ET i art. 6.5 RD 1844/1994, de 9 de setembre, que aprova el Reglament d' eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l' empresa, en endavant RDE).

Termini per a resoldre i notificar

PROCEDIMENT ELECTORAL

L'avís es publica el mateix dia o al següent, segons l'hora d'entrada

Avís Previ (art. 67 ET)

- Amb independència de qui promogui les eleccions s' ha de comunicar a l' empresa i a l'oficina pública dependent de l' autoritat laboral el propòsit de celebrar les eleccions.

- El termini és d'un mes com a mínim d' antelació a l' inici del procés electoral.

- A la comunicació s'ha d' identificar l' empresa i el centre de treball on se celebraran les eleccions i la data d' inici del procés electoral.

- La data d' inici del procés electoral és la de constitució de la mesa i no pot començar abans d' un mes ni més enllà de tres mesos comptadors a partir del registre de l' avís previ a l' oficina pública.

- L' incompliment d'aquests requisits comporta la falta de validesa del procés electoral (art. 67.2 ET)

- L' oficina pública en el dia hàbil següent al de la recepció de l' escrit de promoció d' eleccions ha d' exposar en el taulell d' anuncis els preavisos presentats i n' ha de facilitar còpia als sindicats que ho sol·licitin.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els treballadors que en el moment de presentació de les candidatures tinguin 18 anys complits i una antiguitat d' almenys 6 mesos, excepte en activitats en què, per mobilitat de personal, es pacti en conveni col·lectiu un termini inferior que, en qualsevol cas, no pot ser inferior a 3 mesos (art. 69.2 ET i art. 6.5 RDE).

Documentació a presentar

Termini màxim

Poden promoure les eleccions (art. 67 ET):

A) Les organitzacions sindicals més representatives

B) Les organitzacions sindicals que comptin amb un mínim d' un 10% de representants en l' empresa

C) Els treballadors del centre de treball per acord majoritari

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Área de Ordenació Laboral i Oficina Electoral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971177229

(ordenaciolaboral@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional