Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts econòmics per a empreses que contractin alumnes de cicles formatius de formació professional en la modalitat dual intensiva

- Convocar ajuts per a empreses que tenguin contractats alumnes matriculats a un dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre el dia 1 de setembre del 2022 i el dia 31 d'agost del 2023.

- Fomentar l'excel·lència en la formació pràctica dels alumnes de formació professional en la modalitat dual intensiva mitjançant la millora de les condicions en què les empreses ofereixen aquesta formació i compensar les empreses per l'esforç, el temps i la dedicació que inverteixen en la formació d'aquests alumnes.

Codi SIA

2893419

Persones destinatàries

Empreses que tenguin contractat almenys un alumne d'un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears, ja sigui amb un contracte de formació i aprenentatge o amb un contracte de formació en alternança, dins el període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el dia 31 d'agost de 2023.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos a partir de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

REQUISITS GENERALS

a) Disposar d'un centre de treball que desenvolupi la seva activitat a les Illes Balears perquè l'alumne contractat hi dugui a terme la seva activitat laboral.

b) No estar sotmesos a cap de les prohibicions per ser beneficiaris dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, i l'article 12 de la Llei general de subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

e) No haver percebut per part de l'entitat sol·licitant, en l'exercici fiscal en el qual es concedeix l'ajut i en els dos exercicis fiscals anteriors, ajuts públics o d'entitats privades finançades a càrrec de pressuposts públics per un import superior a 200.000,00 euros.

REQUISITS ESPECÍFICS

a) Adquirir el compromís de tenir contractat almenys un alumne d'un cicle formatiu de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears dins el període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el dia 31 d'agost 2023 amb un contracte de formació i aprenentatge o amb un contracte de formació en alternança.

b) Adquirir el compromís d'assignar un tutor d'empresa a l'alumne contractat.

c) Adquirir el compromís que els tutors dels alumnes contractats assisteixin a un curs de formació de setze hores per a l'exercici de l'acció tutorial organitzat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 17 al 31 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177771

(departamentfp@dgfpieas.caib.es)

X

Presentació d'al·legacions a la llista provisional

Requisits

Figurar a la llista provisional d'empreses admeses i excloses.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Del 23 de novembre al 7 de desembre de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177771

(departamentfp@dgfpieas.caib.es)

X

Presentació dels justificants del compliment dels compromisos adquirits

Requisits

Figurar a la llista d'admesos a la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Una còpia del contracte de l'alumne.

b) Un informe de vida laboral d'empresa que acrediti el temps que l'alumne ha estat contractat dins el període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el dia 31 d'agost de 2023.

c) Un certificat acreditatiu d'haver realitzat la formació per a l'exercici de l'acció tutorial lliurat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca com a entitat col·laboradora.

Termini màxim

De l'1 al 15 de setembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177771

(departamentfp@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar