Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria d'ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l'IRPF i l'impost sobre societats, corresponent a l'any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinats a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social.

Codi SIA

2508935

Persones destinatàries

Entitats sense ànim de lucre que complexin els requisits establerts a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Serveis Socials

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Veure Convocatòria

Documentació a presentar

a. Un informe abreujat de l'activitat de l'entitat d'acord amb el model facilitat per la Direcció General de Serveis Socials (imprès 2).

b. Una còpia simple del document que acrediti la representació de la persona que signa la sol·licitud (acord de l'assemblea general, apoderament, certificat d'habilitació, etc.).

c. Una còpia dels estatuts vigents de l'entitat degudament inscrits en el registre corresponent. Hi ha de constar expressament la realització d'activitats, serveis o programes de l'àmbit social, sense que sigui preceptiva la pertinença dels usuaris a un col·lectiu específic per qualsevol raó (condició de salut, edat, residència, origen, procedència, formació, etc.).

d. Una declaració responsable (imprès 3), signada per la persona representant de l'entitat, amb el contingut següent:

· Declaració responsable del fet que l'entitat sol·licitant no es troba en cap dels supòsits de prohibició o incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció establerts en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i la resta de la normativa aplicable.

· Declaració responsable del compliment de les obligacions establertes en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions; l'article 16 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021; l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i aquesta convocatòria.

· Declaració responsable del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb la signatura d'aquesta declaració s'entén atorgat el consentiment per demanar el certificat telemàtic justificatiu de les obligacions esmentades; en cas que l'entitat s'oposi a la consulta i l'obtenció d'aquestes dades, ha d'aportar aquest certificat.

· Declaració responsable de no haver sol·licitat o rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, tant nacional com estranger, o, en cas contrari, una relació de les entitats a les quals ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals n'ha obtingut alguna, amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida. La declaració ha de referir-se a projectes a executar durant el 2022.

e. Declaració de la veracitat de les dades bancàries aportades, tramitada vàlidament, d'acord amb el model aportat per la Direcció General de Serveis Socials, excepte que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma. En aquest cas, és suficient indicar on s'ha de fer el pagament.

f. Resolució del president del Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. de designació de l'entitat sol·licitant o de la federació o estructura estatal anàloga corresponent com a organització associada de distribució d'aliments en el marc del Programa Operatiu d'Ajuda Alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD) España 2021 (modalitat 1).

g. Document que acrediti la col·laboració de l'entitat sol·licitant amb els serveis socials comunitaris bàsics d'un o més municipis (modalitat 2).

h. Declaració responsable del representant de l'entitat d'acord amb l'imprès 4 en el qual figura el nombre de perceptors, beneficiaris directes, famílies ateses o mitjana de repartiments setmanals durant l'exercici 2020, així com el nombre de voluntaris que han col·laborat amb l'entitat durant el mateix període.

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar