Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I per part d'AEI de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023, per tal d'impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius de les Illes Balears en els àmbits d'especialització investigadora prioritzats a la RIS3 per al període 2021-2027, sempre i quan compleixin amb els requisits establerts a les bases d'aquesta convocatòria.

Codi SIA

2448192

Persones destinatàries

- Per a la línia A, de creació de noves AEI: les entitats sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia que estiguin establertes físicament a les Illes Balears i hi tinguin el domicili social, i que en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut les seves finalitats siguin, entre d'altres, la creació d'una AEI.

- Per a la línia B, de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI: seran beneficiàries d'aquesta línia les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.

- Per a la línia C, de cofinançament de projectes d'R+D+I de les AEI que han rebut finançament en altres convocatòries competitives estatals o internacionals: les AEI d'alta en el registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que duguin a terme les actuacions previstes en aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de tres mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la resolució del procediment. Si transcorregut aquest termini no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

FASE I 2a edició amb romanent: Sol·licitud d'ajut

Requisits

a) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Comunitat Autònoma i amb la Seguretat Social. Les sol·licituds dels ajuts comporta l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o entitat sol·licitant haurà d'aportar els certificats corresponents.


b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. La declaració responsable d'aquest fet queda inclosa en la sol·licitud d'ajut.


c) El beneficiari, per obtenir els ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableix la base 6 d'aquesta convocatòria.


Queden excloses com a beneficiàries:


1r. Les administracions, societats públiques i entitats de dret públic.

2n. Les entitats que no tenguin seu a les Illes Balears.

3r. Els col·legis professionals.


d) De conformitat amb el que disposa l'article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, tampoc no poden ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques sancionades o condemnades per resolució administrativa o sentència judicial fermes per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol altre tipus de tracte desigual, per raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals. Tampoc no poden ser beneficiaris els qui hagin estat sancionats mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions d'acord amb els articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia.


Els beneficiaris d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, que determina en el seu article 3 que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.Documentació a presentar

Els sol·licitants seran entitats amb personalitat jurídica, per la qual cosa les sol·licituds d'ajut s'han de presentar per mitjans electrònics tal com estableix la Llei de procediment administratiu comú.


Els sol·licitants hauran d'adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:


a) Qüestionari de l'entitat sol·licitant amb els documents adjunts següents:


1r. Relació de membres de l'AEI (sols per a línies B i C, en el cas de la línia A relació d'empreses i centres de coneixement que adjuntin declaració signada d'intencions de participar activament en el futur).


2n. Altes i baixes de socis a l'any en curs (sols per a línies B i C).


3r.Declaració d'ajuts de l'entitat sol·licitant per al present projecte o actuació i de totes aquelles sotmeses a de minimis.


4t. Relació col·laboradors externs que participin en el projecte.


b) Memòria tècnica i econòmica del projecte amb el contingut mínim que es detalla en l'annex III, en la qual s'especifiquin les activitats que desenvolupa l'entitat, el seu cronograma, la localització, l'abast, les característiques i la repercussió de l'entitat sobre el sector, així com les despeses de funcionament, estructura i subministraments, serveis i consultoria, amb l'IVA desglossat i la seva periodificació per anualitats.


c) La documentació que acrediti el grau de compliment dels criteris d'avaluació establerts a l'apartat 7 d'aquesta convocatòria i que l'interessat pretengui que es valorin.


d) Fitxa d'informació estadística del personal amb funcions R+D+I o personal investigador.


e) En el cas que el sol·licitant no figuri acreditat en l'escriptura, copia del poder suficient a favor del signant, o certificat actualitzat del registre corresponent. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui consultar mitjançant el sistema de verificació de dades les dades del representat, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què haurà de presentar copia del DNI del representant de l'entitat


f) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries de l'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Seguretat Social, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir directament de les fonts oficials la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què l'entitat sol·licitant haurà d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.


g) Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, per als projectes de quantia superior a 15.000 euros, en cas de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les o que es tracti de contractes que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, considera contractes exclosos en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.


h) En cas que no siguin perceptors de la comunitat autònoma, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, ja inclosa en el model de sol·licitud d'ajut.


Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds serà fins al 22 d'agost de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Innovació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176105

(innovacio@caib.es)

X

FASE II 1a i 2a edició amb romanent: Sol·licitud de pagament

Requisits

El pagament de la subvenció (final o de les anualitats corresponents quan n'hi hagi previstes a la resolució de concessió) únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la sol·licitud de pagament i la presentació de la documentació establerta a l'apartat 10 de la convocatòria:


1. L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.


2. Les despeses objecte dels ajuts s'han d'executar en el període d'execució establert en la base 5.3 d'aquesta convocatòria. El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables finalitza quinze dies després del període d'execució o en la data que determini la resolució de la concessió.


3. No s'han de tenir en consideració com a justificants de les despeses subvencionables les factures emeses o els pagaments fets amb anterioritat al període d'execució ni posteriors als terminis d'execució i justificació respectivament que ha d'establir cada resolució de concessió.


4. Quan la naturalesa de l'actuació permeti desplegar-la per parts, el director general d'Innovació pot autoritzar que s'abonin pagaments fraccionats per anualitats i quanties equivalents o proporcionals a la justificació presentada. Aquests pagaments no tenen caràcter de bestreta. Les quanties i la periodicitat de les justificacions s'han de determinar en la resolució de concessió.


Documentació a presentar

1. Els sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud de pagament, a més de la documentació següent:


a) Memòria tècnica i econòmica d'execució de l'actuació amb el contingut mínim que es detalla en l'annex IV de la convocatòria.


b) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses i especifiquin clarament les despeses corresponents en l'objecte de la subvenció.


c) Compte justificatiu amb la relació de les despeses de l'actuació o projecte.


d) Justificant per a les despeses superiors a 15.000 euros, de subministraments i prestacions de serveis, segons el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.2. En el cas de les despeses de personal propi s'han de presentar les nòmines del personal del període subvencionable (sols en el cas del gerent, director, administrador o propietari de l'entitat sol·licitant s'admet com a despesa de personal propi l'emissió de factures com a autònom).


3. Totes les despeses imputades han d'anar acompanyades del justificant de pagament.

3.1 Per justificar el pagament de les factures objecte de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent:


a. Una còpia del document bancari que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura corresponent.

b. Una còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu, sempre que estigui vençut, acompanyada del corresponent extracte bancari del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

Això no obstant, per a les factures inferiors a 500 euros és justificant suficient el rebut de pagament signat pel proveïdor. Per a imports inferiors a 100 euros s'acceptaran com a justificants de despesa els tiquets de caixa.


3.2 Per justificar el pagament de les despeses de personal propi:


a. Nòmines acompanyades del justificant de pagament


b. Models de liquidació i la relació nominal de la Seguretat Social.


c. Models d'IRPF empresarial, corresponents als mesos a justificar.


d. Relació de nombre d'hores i percentatges de dedicació a l'actuació objecte de subvenció per a cada un dels treballadors del projecte respecte a la totalitat de la jornada laboral signat pel treballador i per l'entitat beneficiària.


e. En el cas de autònoms dependents i/o personal directiu, factures amb la descripció de les feines realitzades, nombre d'hores i preu hora.


4. En el cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat a la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.


5..Si en el seguiment s'observa l'incompliment o desviacions, per raons imputables als beneficiaris, dels termes establerts als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió; de les obligacions del beneficiari; la falsedat, la inexactitud o l'omissió de dades; una desviació clara pel que fa a la qualitat tècnica o tecnològica dels processos seguits i dels resultats esperats; l'aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a finalitats diferents a aquelles per les quals fou concedit l'ajut inicialment; o l'obtenció amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajuts públics o privats que, en conjunt, superin el cost de l'actuació, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha d'acordar la modificació de la resolució de concessió i/o la revocació de les subvencions atorgades d'acord amb els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, sense perjudici que s'apliqui el règim sancionador que preveu el títol V del Text refós.


6. En els casos en què el beneficiari hagi incomplert parcialment la justificació pressupostària, però l'execució efectiva sigui d'un 80 % o percentatge superior de les actuacions previstes en el pressupost aprovat en la resolució de concessió i s'acrediti que aquesta inequívocament tendeix a la satisfacció dels compromisos d'actuacions de la concessió i que no desvirtua la finalitat de l'ajut, suposarà la reducció proporcional de l'ajut segons els criteris i condicions que estableix l'article 24 de l'ordre de bases de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de 26 de gener de 2010 (BOIB núm. 25, 13 de febrer de 2010).


7. Tant l'AEI com les empreses considerades beneficiàries han de justificar individualment l'ajut rebut presentant un compte justificatiu, en el qual les despeses no es poden solapar. El compte justificatiu ha de complir les especificacions de la base 10 d'aquesta convocatòria sobre la justificació i el pagament dels ajuts, i s'ha d'acompanyar de la documentació indicada en aquesta base.


També les empreses beneficiàries han de signar conjuntament amb l'AEI la memòria tècnica de justificació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Les despeses objecte de les ajudes s'han d'executar en el període d'execució establert a la base 5.3. d'aquesta convocatòria. El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables finalitza quinze dies després del període d'execució.


Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Innovació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176105

(innovacio@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar

© Govern de les Illes Balears