Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria subvencions SOIB formació desocupats no CP 2021-2023

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa d'especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat adreçada a treballadors preferentment desocupats, d'acord amb el que disposa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació dins l'àmbit laboral, l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions públiques destinades a finançar-les per els exercicis pressupostaris 2021 i 2023.

Codi SIA

2410504

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats amb centres de formació inscrits ubicats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre les sol·licituds i notificar les resolucions és de tres mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats

amb centres de formació inscrits ubicats en el territori de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

Els centres han de tenir les especialitats formatives inscrites per un nombre d'alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

Les persones beneficiàries no poden incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària, així com els articles 10.1 i 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Documentació a presentar

a) Sol·licitud de la subvenció que inclou les declaracions responsables

b) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears pot obtenir, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social, així com la verificació de les dades d'identitat (DNI). En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat si escau, juntament amb la sol·licitud d'ajuts.

c) Acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

Dins el termini de 15 dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Observacions

El tràmit de sol·licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicació web de gestió de formació del SOIB -ACCFOR, .

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar