Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Vulnerables 2021-2024

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió.

2. El programa de formació dual és un conjunt d'accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels participants en règim d'alternança de l'activitat laboral amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Codi SIA

2328914

Persones destinatàries

1. Els beneficiaris de les subvencions d'aquesta convocatòria seran les entitats del Tercer Sector d'Acció Social, tal com defineix la Llei 3/2018, de 29 de maig. Aquestes organitzacions han de ser entitats inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del SOIB i s'han de comprometre a contractar treballadors per compte aliè mitjançant la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, per prestar serveis en els seus centres de treball radicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les entitats anteriors poden presentar-se agrupades i han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una, així com l'import de la subvenció que cal aplicar-hi. Han de nomenar una persona representant única de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada una de les entitats membres de l'agrupació tendrà la consideració de beneficiària de la subvenció, tal com marca l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions del president del SOIB és de sis mesos des del dia següent que es publiqui la convocatòria en el BOIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consultau els apartats 13 i 14 de la convocatòria.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia següent que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB fins a 15 d'octubre de 2020.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(formaciodual@soib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional