Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen a l'Annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no recull l'Annex 2, sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objecte de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur.

2. Els participants obtindran la qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Codi SIA

2328502

Persones destinatàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria s'han de presentar de forma agrupada les entitats següents:

a) Entitats de formació públiques o privades inscrites o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que s'han de subscriure.

b) Empresa amb personalitat jurídica pròpia o treballadors autònoms, que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge, l'activitat dels quals estigui directament relacionada amb el sector estratègic i que tinguin centres de treball radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es comprometin a contractar treballadors en la modalitat de contracte de formació i aprenentatge.

2. Les entitats anteriors han de presentar-se agrupades i han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una, així com l'import de la subvenció que cal aplicar-hi. Han de nomenar una persona representant única de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada una de les entitats membres de l'agrupació tindrà la consideració de beneficiària de la subvenció, tal com marca l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. No s'ha de presentar de manera agrupada l'empresa que es comprometi a fer les contractacions i que estigui degudament inscrita en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal, per impartir la formació en el marc dels contractes de formació i aprenentatge que cal subscriure.

Termini per a resoldre i notificar

En el termini màxim de sis mesos, ha de dictar i notificar individualment una resolució d'aprovació o de denegació degudament motivada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Consultar els punts quinzè i setzè de la convocatòria sol·licituds i documentació general

Documentació a presentar

Consultar el punt setzè de la convocatòria: documentació general

Termini màxim

El calendari de presentació de sol·licituds és el següent:

- Del dia següent de la publicació en el BOIB fins a 15 d'octubre de 2020

- Del 16 d'octubre de 2020 fins a 15 de novembre de 2020

- De l'1de febrer de 2021 fins a 30 de març de 2021

- De l'1 d'abril de 2021 fins a 30 de juny de 2021

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(formaciodual@soib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional