Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes pel procediment de registre d'entrada per donar suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19

Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb activitat econòmica, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat en els sector esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020

Codi SIA

2322270

Persones destinatàries

Són beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions i entitats sense ànim de lucre amb activitat econòmica dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, que acreditin la suspensió o pèrdua d'activitat en els termes indicats en els apartats 1.2 i 1.3 de la convocatòria.

Els beneficiaris han de tenir el domicili social o l'establiment permanent a les Illes Balears.

Els beneficiaris han d'estar donats d'alta en el cens tributari i/o l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural i presentar trimestralment la declaració de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Els beneficiaris que optin a aquestes ajudes hauran de tenir, com a mínim, un treballador contractat de manera fixa.

Els beneficiaris que optin a aquestes ajudes han de generar activitat regular en el seu entorn habitual.

S'exclouen de participar en aquesta convocatòria les indústries culturals i les persones físiques. Així mateix, s'exclouen les societats públiques i les entitats de dret públic, i qualsevol altra empresa o organització en la qual participi alguna administració pública.

Termini per a resoldre i notificar

Termini de 3 mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

La sol·licitud s'ha de fer per mitjà del model normalitzat (annex 2) el qual s'ha de presentar emplenat i signat.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa:

— una fotocòpia del NIF de l'associació o entitat.

— una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa

— el document constitutiu de l'associació o entitat

— els estatuts socials inscrits degudament en el registre

— un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud

— un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3).

c) Una còpia de la resolució de l'autoritat laboral que autoritza l'ERTO, si escau, d'acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020. Excepcionalment es pot aportar la sol·licitud de l'ERTO, tot i que en la fase de justificació s'haurà d'aportar la resolució.

d) Una memòria descriptiva i detallada dels efectes de la pandèmia de COVID-19, en la qual cal incloure la descripció de l'activitat i l'estructura del sol·licitant, amb la trajectòria, l'àmbit geogràfic d'actuació, el nombre de treballadors contractats, si escau, i tota la informació que el sol·licitant consideri rellevant.

e) El pressupost detallat amb l'IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana l'ajuda, en què s'han de desglossar les despeses compensables.

f) L'acreditació que l'associació o entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

g) Els contractes d'arrendament, si escau.

h) Per als ajuts de més de 3.000 €, els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

— la Tresoreria General de la Seguretat Social

— l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Els certificats esmentats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització en l'apartat 5 de l'annex 2, que correspon al model de sol·licitud).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, que s'han d'adreçar a la Delegació de la Presidència per a la Cultura, és del 22 de juliol i fins al 18 d'agost de 2020, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176346

(covidsal@dgcultur.caib.es)

Observacions

Delegació de la Presidència per a la Cultura

C/ de l'Almudaina, 4 - 07001 Palma

Codi DIR3 A04027028

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar