Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria SOIB Formació DUAL Centres Propis

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Centres Propis en sectors estratègics, per al període 2019-2020, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur.

2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Persones destinatàries

1. En el marc d'aquesta convocatòria s'han de presentar de forma agrupada les entitats següents:

Centres de formació propis del SOIB inscrits o acreditats en el Registre de centres i entitats de formació d'àmbit estatal en les especialitats formatives que s'han d'impartir en el marc dels contractes de formació i aprenentatge a subscriure.

Empreses amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar treballadors amb la modalitat de contracte de formació i aprenentatge l'activitat de les quals estigui directament relacionada amb el sector de l'especialitat formativa a través de la qual presenta la sol·licitud de subvenció i que tinguin centres de treball radicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquestes empreses hauran de tenir en la seva organització un àrea o un lloc de treball que desenvolupi les competències de la formació que s'ha programat pels contractes de formació i aprenentatge que es comprometin a formalitzar.

2. Obligatòriament les empreses i els centres de formació, han de presentar-se agrupades en el marc del que disposa l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Les entitats anteriors han de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució de cada una; així com, l'import de la subvenció que cal aplicar a cada un d'ells. Han de nomenar un/a representant únic/a de l'agrupació amb poders suficients per complir les obligacions, que com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Cada un dels membres de l'agrupació tindrà la consideració de beneficiari/ària de la subvenció.

El conveni subscrit entre les empreses i l'entitat de formació ha de determinar l'obligatorietat que, en el cas que una de les empreses causi baixa o renuncïi de la subvenció abans de l'inici de l'activitat, les altres empreses que formen part de l'agrupació han d'assumir els alumnes de l'empresa renunciant.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de tres mesos, a comptar des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el BOIB

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Sol·licitud, projecte i declaració responsable

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942

(jbsanchezmoner@soib.caib.es)