Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Recurs especial en matèria de contractació

Recurs especial en matèria de contractació contra decisions en matèria de contractació

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques que tenen la consideració d'interessat en un procediment de contractació

Termini per a resoldre i notificar

Un mes

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Recurs especial en matèria de contractació

Requisits

Persones físiques o jurídiques que tenen la consideració d'interessat en un procediment de contractació

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Un mes

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971177080 - Fax: 971176371