Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Nova autorització ambiental integrada (AAI)

Són objecte d'autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en les quals es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Codi SIA

1851125

Persones destinatàries

A totes les activitats de titularitat pública o privada que estiguin incloses en l'annex 1 del RDL 1/2016.

Termini per a resoldre i notificar

9 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La tramitació de l'autorització ambiental integrada (art.12-25 del RDL 1/2016) consta dels següents tràmits:

a) Sol·licitud que inclou la següent documentació:

i) Projecte básic que inclou els aspectes establerts a l'article 12.1.

ii) Informe urbanístic de l'ajuntament en el qual s'ubiqui la instal·lació, acreditatiu de la compabilitat del projecte amb el planejament urbanístic, d'acord amb allò establert en l'article 15.

iii) Si n'és cas, la documentació exigida per la legislació d'aigües i costes per l'autorització d'abocaments a les aigües continentals o des de terra.

iv) La determinació de dades que gaudeixin de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents.

v) Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació aplicable inclosa, si n'és cas, la referida a fiances o segurs obligatoris que siguin exigibles, entre d'altres, per la Llei 26/2007, de 23 d'octubre.

vi) Es requerirà un informe base abans de comerçar l'explotació de la instal·lació quan l'activitat impliqui l'ús, producció o emissió de substàncies perilloses rellevants, tenint en compte la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies en l'emplaçament de la instal·lació.

vii) Resum no tècnic.

viii) Estudi d'impacte ambiental o document ambiental quan sigui necessari.

b) Presentació de la sol·licitud davant l'òrgan designat per la comunitat autònoma (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) (art.13).

c) En tots els aspectes no regulats en aquesta llei el procediment d'atorgació de l'autorització ambiental integrada s'ajustarà a allò establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

d) Informació pública (art.16).

e) Informes, informe de l'ajuntament i informe de l'organisme de conca, si n'és cas (art.17-19).

d) L'òrgan competent per a atorgar l'autorització ambiental integrada, tras realitzar una avaluació d'impacte ambiental del projecte en el seu conjunt efectuarà el tràmit d'audiència al sol·licitant de l'autorització. Finalitzat el tràmit d'audiència l'autoritat competent redactarà una proposta resolució ajustada al contingut de l'article 22. (art.20.1).

e) S'haurà de publicar la resolució administrativa d'atorgament de l'autorització ambiental integrada en el butlletí oficial de la comunitat autònoma (BOIB) (art.24.3).

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització ambiental integrada (AAI)

Requisits

La tramitació de l'autorització ambiental integrada (art.12-25 del RDL 1/2016) consta dels següents tràmits:

a) Sol·licitud que inclou la següent documentació:

i) Projecte básic que inclou els aspectes establerts a l'article 12.1.

ii) Informe urbanístic de l'ajuntament en el qual s'ubiqui la instal·lació, acreditatiu de la compabilitat del projecte amb el planejament urbanístic, d'acord amb allò establert en l'article 15.

iii) Si n'és cas, la documentació exigida per la legislació d'aigües i costes per l'autorització d'abocaments a les aigües continentals o des de terra.

iv) La determinació de dades que gaudeixin de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents.

v) Qualsevol altra informació i documentació acreditativa del compliment de requisits establerts en la legislació aplicable inclosa, si n'és cas, la referida a fiances o segurs obligatoris que siguin exigibles, entre d'altres, per la Llei 26/2007, de 23 d'octubre.

vi) Es requerirà un informe base abans de comerçar l'explotació de la instal·lació quan l'activitat impliqui l'ús, producció o emissió de substàncies perilloses rellevants, tenint en compte la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies en l'emplaçament de la instal·lació.

vii) Resum no tècnic.

viii) Estudi d'impacte ambiental o document ambiental quan sigui necessari.

b) Presentació de la sol·licitud davant l'òrgan designat per la comunitat autònoma (Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears) (art.13).

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Qualsevol moment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(jadrover@cbma.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional