Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes.

Són objecte d'avaluació d'impacte ambiental ordinària els següents projectes, públics o privats (article 13.1 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears):

a) Els projectes en què així ho exigeixi la normativa bàsica estatal sobre avaluació ambiental.

b) Els projectes inclosos en l'annex 1 d'aquesta llei.

c) Els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els llindars previstos en els apartats a) i b) anteriors per

l'acumulació de les magnituds o les dimensions de cadascun.

d) Els projectes que hagin estat sotmesos a avaluació ambiental simplificada quan així ho decideixi, cas per cas,

l'òrgan ambiental en l'informe d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013.

e) Qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en els apartats anteriors, quan aquesta

modificació compleixi els llindars que estableix la normativa bàsica estatal o l'annex 1 d'aquesta llei.

f) Els projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental simplificada quan el promotor sol·liciti que es tramiti per

mitjà d'una avaluació d'impacte ambiental ordinària

Codi SIA

1161275

Persones destinatàries

Persones, empreses, administracions públiques que executin un projecte que impliqui la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental ordinària

Termini per a resoldre i notificar

S'estableix un termini màxim de 3 mesos emetre l'Informe d'Impacte Ambiental prorrogable per 1 mes més per raons justificades degudament motivades (art. 22 Decret Legislatiu 1/2020)

El termini per realitzar les consultes prèvies i elaborar el document d'abast serà de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud amb les condicions i el resultat de la informació pública (art. Decret Legislatiu 1/2020)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu, dins el procediment substantiu d'autorització del projecte, una sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària acompanyada de la documentació que s'indica en l'article 39 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, junt amb la documentació exigida per la legislació sectorial i la normativa bàsica estatal i, si escau, el justificant del pagament de la taxa per avaluació ambiental corresponent . Si no s'ha efectuat prèviament la sol·licitud d'autorització del projecte s'haurà de presentar juntament amb l'esmentada sol·licitud.

El procediment d'avaluació d'impacte ambiental consta dels següents tràmits (art.33-41 de la Llei 21/2013):

a) Actuacions prèvies (opcional): consultes a administracions públiques i persones interessades i elaboració del

document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental (art.34).

b) Sol·licitud d'inici (art.39).

c) Anàlisi tècnic de l'expedient d'impacte ambiental (art.40).

d) Declaració d'impacte ambiental (art.41).

El promotor haurà d'elaborar un Estudi d'Impacte Ambiental (art.35), que ha de contenir la informació necessària per avaluar els possibles efectes significatius del projecte sobre el medi ambient i permetre adoptar les decisions adequades per prevenir i minimitzar els esmentats efectes.

Els Estudis d'Impacte Ambiental han d'incloure, a més del contingut mínim que estableix la normativa bàsica estatal d'avaluació ambiental, un annex d'incidència paisatgística, un annex sobre el consum energètic i el canvi climàtic; i si escau, les mesures protectores, correctores o compensatòries (art.21 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears).

El procediment de tramitació s'ha d'adequar a l'article 5 del Text refós sobre l'ús de mitjans telemàtics.

Òrgan competent per a resoldre

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes

Requisits

Apartats a) b) c) d) e) i f) de l'article 13.1 Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Taxes

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx . Taxa per la realització d'informes d'avaluació d'impacte ambiental - Model 046 pagament telemàtic

Documentació a presentar

Presentació a l'òrgan substantiu del Estudi d'Impacte Ambiental d'acord amb l'article 35.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i articles 21 i 22 del Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Models:

Termini màxim

Requeriment previ a la tramitació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Contacte

Servei o Secció responsable

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Gremi de Corredors 10. Polígon de Son Rossinyol. Tel.: 971176088 - Fax: 971177311

(cmaib@cbma.caib.es)

Observacions

Tramitació des de l'òrgan substantiu

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar