Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034)

Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades.

Codi SIA

208129

Persones destinatàries

Ttulars d'instal·lacions o persones interessades.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Tramitar una sol·licitud d'una nova instal·lació

Requisits

Taxes

. - Targeta crèdit/dèbit o banc

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Industrial

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(info@energia.caib.es)

X

Presentació documentació complementària d'instal·lació d'autoconsum registrada. Comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions registrades.

Requisits

Haver realitzat prèviament el registre de la instal·lació d'autoconsum.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és una sol·licitud, documentació annexa i/o esmena de deficiències.

La comunicació s'ha de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç Iniciar la tramitació online per a presentar la documentació complementària d'instal·lació d'autoconsum registrada, que correspon al tràmit de presentació de documentació complementària del tràmit 034. Tot això sense perjudici de l'establert a l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

En cas de requeriment de documentació complementària per part de l'Administració, 10 dies des de la data de notificació.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(info@energia.caib.es)

Observacions

Nota important: No estan exemptes del pagament de taxa, la correcció d'errades i els canvis de titular de les instal·lacions d'autoconsum mitjançant energies renovables fins a 15 kW. Les taxes són les següents:

a) Rectificació d'errada ús domèstic

https://www.atib.ca/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10884

b) Rectificació d'errada altres usos

https://www.atib.ca/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10885

c) Canvi de titular

https://www.atib.ca/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10886

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar