Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat (convocatòria 2022)

Atorgament d'ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades o coavalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022. Els ajuts es destinen a cobrir part dels costs financers dels quatre primers anys de les operacions que es formalitzin amb ISBA, SGR.

Aquests ajuts poden ser objecte de cofinançament en un 60% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

Codi SIA

2856264

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts per a operacions financeres que formalitzin entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022 :

-Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears

-Determinades grans empreses elegibles que compleixin la definició de l'apartat 24 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, és a dir, que no compleixin els criteris que estableix l'annex I per ser definides com a micro, petites i mitjanes empreses, que tenguin fins a 499 treballadors i que hagin formalitzat o tenguin la intenció de formalitzar operacions financeres que financin projectes d'inversions, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

-Els qui tenguin la titularitat dels drets d'explotació de les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall, així com les empreses que realitzin vendes directes als consumidors finals ubicades a les Illes Balears i actuïn com a col·laboradors en la bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2022 que estableix el Reial decret llei 6/2022.

Els beneficiaris d'ajuts derivats de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Documents relacionats amb el procediment

  • Resolució aprovació convocatòria
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
  • Resolució correcció errors
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de març de 2022 de correcció de l'error observat en l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
  • Resolució modificació convocatòria
    Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud d'ajuts

Requisits

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts per a operacions financeres que formalitzin entre l'1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022 :

-Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears

-Determinades grans empreses elegibles que compleixin la definició de l'apartat 24 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, és a dir, que no compleixin els criteris que estableix l'annex I per ser definides com a micro, petites i mitjanes empreses, que tenguin fins a 499 treballadors i que hagin formalitzat o tenguin la intenció de formalitzar operacions financeres que financin projectes d'inversions, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

-Els qui tenguin la titularitat dels drets d'explotació de les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall, així com les empreses que realitzin vendes directes als consumidors finals ubicades a les Illes Balears i actuïn com a col·laboradors en la bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2022 que estableix el Reial decret llei 6/2022.

Els beneficiaris d'ajuts derivats de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

Documentació a presentar

Les sol·licituds, amb la seva documentació complementària, s'han de presentar utilitzant els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació que s'indica al apartat 9.2. de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 9 de desembre de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar