Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat (convocatòria 2022)

Concessió d'ajuts als emprenedors i a les empreses de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades o coavalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat.

Aquests ajuts poden ser objecte de cofinançament en un 60% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears en el cas d'operacions d'inversió.

Codi SIA

2856264

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts per a operacions financeres:

-Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada i les societats civils o comunitats de béns, les agrupacions d'interès econòmic (AIE), les unions temporals d'empreses (UTE) i empreses d'economia social definides en la Llei 5/2001, de 29 de març, d'economia social i que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjanes empreses

a) que financin projectes d'inversions de les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

b) que financin operacions financeres de liquiditat de pimes, l'activitat principal de les quals es faci en centres productius ubicats a les Illes Balears

-Determinades grans empreses elegibles que compleixin la definició de l'apartat 24 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, és a dir, que no compleixin els criteris que estableix l'annex I per ser definides com a micro, petites i mitjanes empreses, que tenguin fins a 499 treballadors i que hagin formalitzat o tenguin la intenció de formalitzar operacions financeres que financin projectes d'inversions, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

-Els qui tenguin la titularitat dels drets d'explotació de les instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants al detall, així com les empreses que realitzin vendes directes als consumidors finals ubicades a les Illes Balears i actuïn com a col·laboradors en la bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2022 que estableix el Reial decret llei 6/2022.

Els beneficiaris d'ajuts derivats de convocatòries d'anys anteriors no poden ser beneficiaris simultàniament dels ajuts que regula aquesta convocatòria per una mateixa operació de finançament o projecte d'inversió.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució aprovació convocatòria (BOIB 32/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
 • Resolució correcció errors (BOIB 36/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de març de 2022 de correcció de l'error observat en l'annex 1 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
 • Resolució modificació convocatòria (BOIB 59/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
 • Resolució modificació convocatòria (BOIB 103/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 28 de juliol de 2022, de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

 • Resolució modificació convocatòria (BOIB 148/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors d'11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

 • Resolució correcció errades modificació convocatòria (BOIB 155/2022)
  Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 17 de novembre de 2022 de correcció d'errors en l'annex 1 de la Resolució d'11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears
 • Correcció errata Resolució modificació convocatòria (BOIB 155/2022)
  Correcció d'errata de la "Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors d'11 de novembre de 2022 de modificació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat, que pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud d'ajuts

Requisits

Per poder rebre ajuts, les operacions financeres avalades han de complir els requisits següents:

- avals financers concedits per una societat de garantia recíproca la majoria dels socis partícips de la qual siguin empreses que duguin a terme la seva activitat principal en el territori de les Illes Balears, o avals financers concedits per una societat de garantia recíproca a empreses que duguin a terme la seva activitat principal en el territori de les Illes Balears,

- tipus d'interès variable entre l'euríbor +1,5 % i l'euríbor +2,5 % o tipus fix equivalent al que resulti d'aplicar un diferencial de l'1,5 % a l'IRS (interest rate swap) en el termini que correspongui o, en el cas d'operacions de liquiditat per a pimes formalitzades entre l'1 d'octubre de 2022 i el 31 de maig de 2023, el tipus fix equivalent al que resulti d'aplicar un diferencial del 2 % a l'IRS en el termini que correspongui, i

- reafiançament de l'operació, en un import mínim del 25 %, per una societat de reafiançament de les que preveu l'article 11 de la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, i regula el Reial decret 1644/1997, de 31 d'octubre, relatiu a les normes d'autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de reafiançament.

Les operacions financeres s'han de formalitzar en el període següent:

- Operacions d'inversió per pimes: de l'1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022

- Operacions d'inversió per determinades grans empreses eligibles: del 6 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de 2022

- Operacions de liquiditat per estacions de serveis: del 6 de maig de 2022 fins al 30 de novembre de 2022

- Operacions de liquiditat per pimes abans de la modificació de la convocatòria de l'11 de novembre de 2022: de l'1 de desembre de 2021 al 30 de setembre de 2022

- Operacions de liquiditat per pimes després de la modificació de la convocatòria de l'11 de novembre de 2022: de l'1 d'octubre de 2022 fins al 31 de maig de 2023*

*Els ajuts per operacions de liquiditat per pimes formalitzades entre l'1 d'octubre de 2022 i el dia abans que es publiqui la Resolució de modificació d'11 de novembre de 2022 que s'hagin concedit abans de la publicació d'aquesta modificació de la convocatòria es regeixen per les condicions establertes en la convocatòria abans de la modificació

Documentació a presentar

Les sol·licituds, amb la seva documentació complementària, s'han de presentar utilitzant els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació que s'indica al apartat 9.2. de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 d'ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Operacions d'inversió per pimes: del 04/03/2022 fins al 09/12/2022

Operacions d'inversió per determinades grans empreses eligibles: del 06/05/2022 fins al 09/12/2022

Operacions de liquiditat per estacions de serveis: del 06/05/2022 fins al 09/12/2022

Operacions de liquiditat per pimes formalitzades fins al 30/09/2022: del 4/03/2022 fins al 09/12/2022

Operacions de liquiditat per pimes formalitzades a partir de l'01/10/2022: del 18/11/2022 fins al 15/06/2023*

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Observacions

*Els ajuts per operacions de liquiditat per pimes formalitzades entre l'1 d'octubre de 2022 i el dia abans que es publiqui la Resolució de modificació d'11 de novembre de 2022 que s'hagin concedit abans de la publicació d'aquesta modificació de la convocatòria es regeixen per les condicions establertes en la convocatòria abans de la modificació.

Forma de presentació preferent:

En el registre de la societat de garantia recíproca que avali l'operació financera, entitat col·laboradora, de manera telemàtica (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015 esmentada, i opcional per a les persones físiques), o bé presencial (només per a persones físiques).

L'entitat col·laboradora de la convocatòria és ISBA, societat de garantia recíproca.

https://www.isbasgr.es/es/

X

Justificació dels ajuts per cobrar el subsidi d'interessos

Requisits

Tenir concedit un ajut el marc d'aquesta convocatòria, en concepte d'interessos, que d'acord amb la convocatòria, es pagaran en l'exercici 2023, prèvia justificació

Documentació a presentar

Operacions de finançament d'inversions productives: documentació indicada en el punt 14.4.1 de la convocatòria

Operacions financeres de liquiditat per a estacions de servei: certificat de l'import disposat de l'operació, un cop liquidada.

Termini màxim

Operacions de finançament d'inversions productives: de l'1 de gener al 31 d'octubre de 2023

Operacions financeres de liquiditat per a estacions de servei: com les operacions havien de tenir una durada màxima d'1 any i es podien formalitzar fins al 30/11/2022, s'ha de presentar la justificació durant 2023, amb data límit 9 de desembre de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Observacions

Les justificacions s'han de presentar davant l'entitat col·laboradora, ISBA, SGR, que les revisarà i trametrà a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

X

Sol·licitud pagament anualitat ajut cost aval

Requisits

La sol·licitud l'ha de fer l'entitat col·laboradodra, en nom dels beneficiaris que als quals s'hagi concedit una subvenció d'aquesta convocatòria

Documentació a presentar

Relació d'expedients d'ajuts d'aquesta convocatòria amb els imports de l'ajut a l'anualitat del cost de l'aval que correspongui.

Termini màxim

Anualitat 2023: De l'1 de gener al 30 de novembre de 2023

Anualitat 2024:De l'1 de gener al 30 de novembre de 2024

Anualitat 2025:De l'1 de gener al 30 de novembre de 2025

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Política Financera i Assegurances

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Observacions

Relación de expedientes de ayudas de esta convocatoria con los importes de la ayuda a la anualidad del coste del aval que corresponda.

X

Presentació d'al·legacions en tràmit d'audiència

Requisits

Haver rebut una notificació de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per presentar al·legacions a alguna proposta de resolució, en marc d'aquesta convocatòria d'ajuts

Documentació a presentar

La documentació que pugui indicar la proposta de resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Termini màxim

10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació o el termini que estableixi la proposta de resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni si és diferent.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar