Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2021

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les produccions i coproduccions audiovisuals de caràcter professional.

L'objecte són els projectes entesos com a produccions i coproduccions audiovisuals que posin en valor la diversitat cinematogràfica de les Illes Balears, que fomentin el teixit industrial del sector audiovisual balear i que tenguin una clara vocació de difusió nacional i/o internacional. Els projectes s'han d'incloure en alguna de les modalitats i gèneres d'obres audiovisuals següents:

Modalitat A: llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació.

Modalitat B: llargmetratges cinematogràfics documentals i unitats documentals per a televisió.

Modalitat C: curtmetratges de ficció, animació i documentals.

Modalitat D: minisèries de ficció, animació i documentals i sèries web.

Codi SIA

2452120

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques constituïdes com a productores audiovisuals independents que puguin dur a terme els projecte de producció o coproducció audiovisual que motiven la concessió de la subvenció.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds. S'entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LA PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ D'OBRES AUDIOVISUALS PER A L'ANY 2021

Requisits

Les persones jurídiques i físiques (donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns) amb residència fiscal a l'Estat espanyol d'una manera obligatòria han de presentar tota la documentació (sol·licitud, models i justificació) a través del tràmit telemàtic del procediment disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

Documentació a presentar

S'ha de presentar el formulari de sol·licitud, emplenat degudament i signat, que ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

Si la persona sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (la qual s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, les consultes referents als dos primers apartats, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot consultar les dades directament.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials, inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— L'acreditació d'estar inscrita com a productor audiovisual independent en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Visuals (ICAA) del Ministeri de Cultura i Esports, en l'organisme equivalent de les comunitats autònomes o d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en l'epígraf 961.1, vinculat a la producció de pel·lícules cinematogràfiques.

— Els contractes definitius subscrits amb el productor executiu i el director.

— El certificat del domicili fiscal de la persona sol·licitant.

— El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— El certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

— El certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Si la persona sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra en l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i exclusivament per a aquesta finalitat, les consultes referents a aquests certificats, atès que a hores d'ara l'ICIB no pot consultar les dades directament.

Si l'ICIB ja disposa dels documents anteriors, cal que en el formulari de sol·licitud la persona interessada informi de l'expedient de la subvenció anterior en el qual es poden trobar, i l'ICIB els aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

b) Documentació del projecte de producció audiovisual:

b.1) Memòria descriptiva del projecte audiovisual sobre el tractament formal, el disseny de producció, les accions previstes en el desenvolupament del projecte i el cronograma d'aquestes accions, així com el repartiment d'actors/actrius i altres elements artístics i tècnics en relació amb la proposta de guió. Explicació referent a l'interès cultural de la proposta en relació amb les Illes Balears, si escau, i indicació dels llocs de localitzacions del rodatge.

S'ha d'acompanyar dels documents següents:

— Sinopsi argumental de l'obra audiovisual (màxim: 1 pàgina).

— Guió o escaleta de l'obra audiovisual.

— Acreditació de tenir els drets de propietat intel·lectual sobre el guió original o, si de cas hi manca, acreditació de tenir pactades les condicions del futur contracte de cessió dels drets.

— Pla de treball, que inclogui el cronograma de preproducció, producció i postproducció, amb les dates previstes d'inici i finalització del rodatge.

— Fitxa tecnicoartística, que inclogui la relació nominal o, en el cas de no estar en condicions de detallar-la, la relació de llocs dels equips creatius i artístics, la relació d'empreses auxiliars i l'acreditació del foment de la igualtat de gènere (MODEL 1: FITXA TECNICOARTÍSTICA).

— Trajectòria professional i formació de la productora sol·licitant, així com de les persones, els col·lectius, les empreses o les entitats implicats, que ha d'incloure'n l'historial creatiu, professional i financer, amb esment dels treballs previs en l'àmbit audiovisual. En cas d'empreses de nova creació, historial de l'administrador, productor o director de producció.

b.2) Pla de finançament i pressupost detallat del projecte.

Pla de finançament detallat del projecte (MODEL 2: PLA DE FINANÇAMENT), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat, que, a l'efecte d'acreditar el finançament mínim confirmat del 10 % del pressupost, s'ha d'acompanyar dels documents següents:

— Contractes o documents de valor jurídic equivalent vinculant, amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets d'explotació del llargmetratge subscrits per les empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual i/o canal de televisió o plataforma de teledifusió en línia amb àmplia difusió a les Illes Balears o fora de les Illes Balears, i per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del projecte audiovisual. En defecte d'això, document oficial que acrediti l'aportació econòmica d'aquestes empreses en l'obra.

— Contractes subscrits amb empreses distribuïdores de qualsevol finestra d'explotació, amb l'import expressat en euros.

— Contractes o precontractes subscrits amb agències de vendes internacionals, en els quals s'ha d'incloure un preu cert, o mínim garantit, preferiblement en euros.

— Resolucions de concessió o pendents de concessió en l'obra audiovisual d'ajudes públiques autonòmiques, nacionals i internacionals.

— Avals, certificats de saldo, pòlisses de crèdit o altres documents bancaris sobre recursos propis de les empreses productores del projecte a l'efecte de dur-ne a terme la producció. En el cas de certificats bancaris sense aval, només es pot justificar un màxim del 5 % del pressupost. Per justificar un percentatge major, es necessita aval bancari.

— Document de compromís de capitalitzar els honoraris o les retribucions de les persones físiques o jurídiques amb les quals les empreses productores del projecte hagin subscrit un contracte, en el qual s'especifiquin els imports corresponents, amb un límit màxim del 10 % del pressupost total del projecte.

— Contractes, pagarés o documents de valor equivalent en el tràfic mercantil en els quals figuri l'import, expressat en euros, de les aportacions d'inversors privats destinades a la producció, incloent-hi contractes de patrocinis, emplaçament de productes (product placement), col·laboracions, etc.

— Contractes, opcions o cartes de compromís signats en què constin les quantitats acordades i el calendari de pagament d'aquestes quantitats amb el director i el productor executiu.

— En les coproduccions, còpia del contracte signat per tots els coproductors, en què cal fer constar les aportacions de cadascun i la seva quantificació.

Pressupost detallat del projecte (MODEL 3: PRESSUPOST / MODEL 3b: PRESSUPOST D'ANIMACIÓ), que cal que reculli totes les despeses previstes derivades del projecte audiovisual.

D'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, si l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en el cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com una anomalia en la totalitat de la sol·licitud.

b.3) Estratègia de difusió i màrqueting nacional i internacional, preferentment elaborada per una empresa o un professional especialitzats.

Addicionalment, s'han d'aportar, si escau, la carta d'invitació de festivals i fòrums, el certificat de premis expedits, així com la documentació que acrediti les vendes internacionals i les estrenes en sales comercials.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, és de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.(Del 15 al 28 de desembre, ambdos inclosos)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

PRESENTACIÓ D'ESMENES A LA SOL·LICITUD

Requisits

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentació a presentar

Termini màxim

5 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

ACCEPTACIÓ / RENÚNCIA DE L'AJUDA

Requisits

Estar entre les subvencions concedides a la Resolució de la directora de l'ICIB per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2021 (BOIB, núm.72, 2 de juny de 2022)

Documentació a presentar

MODEL 4: ACCEPTACIÓ / RENÚNCIA DE L'AJUDA

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

30 d'octubre de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DARRER PAGAMENT

Requisits

Estar entre les subvencions concedides de la Convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2021

Documentació a presentar

c) Un últim pagament, del 25%, en lliurar l'obra acabada, amb l'aportació prèvia de la documentació següent:

— Comunicació de finalització de rodatge a l'ICAA.

-— Contractes definitius subscrits amb el productor executiu i el director, en cas que no s'hagin presentat anteriorment

— Compte justificatiu, d'acord amb el (MODEL 5: COMPTE JUSTIFICATIU)

— Acreditació que el projecte disposa com a mínim del 80 % del finançament total, mitjançant el pla de finançament

actualitzat i la documentació acreditativa corresponent.

— Memòria tècnica amb informació de les qualitats, els formats i els suports utilitzats en el procés de rodatge, postproducció

i exhibició de l'obra audiovisual.

— Còpia de l'obra audiovisual, per tal de garantir la preservació a llarg termini de la versió original, en alta qualitat,

depenent del suport del rodatge. En suport digital (DCDM o digital cinema distribution master, o equivalent): disc dur amb

la seqüència d'imatges en TIFF (XYZ, 16 bits), seguint la normativa DCI, o en DPX, així com els fitxers d'àudio i de

subtítols si se'n disposa. O en suport fotoquímic: interpositiu o internegatiu d'imatge i negatiu de so sincronitzat; tots dos

materials, en suport polièster de 35 mm. (MODEL 6. LLIURAMENT DE L'OBRA A L'ICIB).

— Documentació emprada per realitzar, promocionar i difondre l'obra audiovisual (cartells, fotografies, músiques, etc.), en

format físic o digital.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

30 de octubre de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar