Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a la concessió dels guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2024.

Els premis del turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, empreses i institucions, tant públiques com privades, a favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

Codi SIA

3110745

Persones destinatàries

Les administracions públiques, els òrgans i ens públics, les associacions públiques o privades i les organitzacions representatives d'interessos econòmics, mediambientals o socials, i les persones físiques i jurídiques, a títol individual o col·lectiu que hagin contribuït al desenvolupament turístic de les Illes Balears d'acord amb els requisits i els criteris que estableix el punt 5.2 d'aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

4 meses.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Documents relacionats amb el procediment

  • BOIB núm. 068, de 23 de maig de 2024
    Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de 23 de maig de 2024,

    per la qual es publiquen les bases de la convocatòria per a la concessió dels Guardons "Premis

    Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2023
  • ANNEX Sol·licitud premis turisme 2024
    Dades fonamentals per a la tramitació de presentació de la candidatura.

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

Requisits dels candidats:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i el Govern de les Illes Balears i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, i prèviament a la resolució d'atorgament.

b) No haver estat sancionat/ada amb sanció ferma en matèria turística per part de cap organisme públic estatal, autonòmic, insular o local per cap infracció greu, en el termini dels cinc anys anteriors a la presentació de la candidatura, o molt greu en el termini de deu anys anteriors a la presentació de la candidatura.

c) No haver estat sancionat/ada amb sanció ferma en matèria d'inspecció de treball o de salut laboral per part de cap organisme públic estatal, autonòmic, insular o local, per cap infracció greu, en el termini dels cinc anys anteriors a la presentació de la candidatura, o molt greu en el termini de deu anys anteriors a la presentació de la candidatura.

d) La persona guardonada no ha d'haver estat condemnada per sentència ferma per cap fet delictiu.

El compliment d'aquests requisits s'acreditaran al formulari de sol·licitud, mitjançant les declaracions responsables.

Això faculta a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per fer, en qualsevol moment, de forma telemàtica o per altres mitjans, les comprovacions necessàries per verificar el compliment de les declaracions responsables.

La inexactitud o la falsedat en les declaracions responsables és causa d'exclusió de la sol·licitud, i també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer.

Documentació a presentar

Per a la presentació de la documentació, s'haurà de tenir en compte:

1. Les candidatures s'han de presentar segons el model normalitzat que figura a l'annex d'aquestes Bases. Les candidatures que no presentin aquest model de sol·licitud seran excloses.

2. Les candidatures s'han de presentar exclusivament de manera telemàtica, a través del tràmit específic que es posa a disposició dels interessats en la pàgina web de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears. No es consideren vàlides les sol·licituds telemàtiques a través d'una altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

3. És obligatori fer un únic registre per sol·licitud. En cas de més d'un registre per sol·licitud, tan sols s'acceptarà el primer registre realitzat. Cal tenir en compte que existeix un límit que no ha de superar els 10MB i/o 10 arxius.

4. Paral·lelament al registre telemàtic, s'ha d'enviar també al correu electrònic premisdelturisme@aetib.caib.es còpia de tota la

documentació presentada, tant els adjunts com la sol·licitud on hi consti el registre d'entrada (que justifiqui la data d'enviament de la sol·licitud dins del termini establert).

5. Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar una biografia o una memòria explicativa (de màxim 10 pàgines) on es faci constar clarament a quina de les categories s'opta i on constin, raonadament i suficientment, els mèrits pels quals es considera mereixedor o mereixedora de la distinció.

6. Si la candidatura es proposa a títol pòstum, s'ha de fer constar aquesta circumstància.

7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest article es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

8. L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds comporta la inadmissibilitat de la sol·licitud.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de candidatures comença a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el 5 de Juliol de 2024, inclòs.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

C/ Rita Levi s/n (Parc Bit, edificio ATB). Tel.: 971176699

(premisdelturisme@aetib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar