Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Primera fase del procediment d'admissió a l'FP intensiva de grau mitjà per al curs 2023-2024

Concretar el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula a l'FP intensiva de grau mitjà per al curs 2023-2024.

Codi SIA

3015675

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'accés.

Termini per a resoldre i notificar

1. El dia 10 de juliol de 2023 els centres educatius autoritzats han de publicar la llista provisional de sol·licitants a l'FP intensiva.

2. El dia 19 de juliol de 2023 s'ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a l'FP intensiva.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Les persones que consten en les llistes definitives d'admesos a l'FP intensiva han de formalitzar la matrícula els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023, amb cita prèvia, al centre educatiu corresponent. El centre ha d'habilitar un sistema de matrícula que eviti al màxim els tràmits presencials. Igualment, ha d'emetre un justificant de matrícula, que ha de lliurar a la persona que s'ha matriculat.

- Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

A més dels requisits d'accés als cicles formatius, les persones interessades han de complir amb els requisits laborals per a la subscripció del contracte de formació en alternança, com ara:

a. Tenir setze anys, o complir-los dins l'any d'inici del cicle de formació professional intensiva.

b. No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis. Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

c. Tenir la condició de treballador desocupat inscrit com a demandant en una oficina d'ocupació abans de la formalització del contracte de formació en alternança.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

A més dels requisits d'accés als cicles formatius, les persones interessades han de complir amb els requisits laborals per a la subscripció del contracte de formació en alternança, com ara:

a. Tenir setze anys, o complir-los dins l'any d'inici del cicle de formació professional intensiva.

b. No tenir una qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte de formació per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis. Això no obstant, es poden subscriure contractes vinculats a estudis de formació professional amb persones que posseeixin una altra titulació sempre que no hagin tingut un altre contracte de formació previ en una formació del mateix nivell formatiu i del mateix sector productiu.

c. Tenir la condició de treballador desocupat inscrit com a demandant en una oficina d'ocupació abans de la formalització del contracte de formació en alternança.

Documentació a presentar

Termini màxim

De l'1 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar