Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions, delegacions territorials de les federacions esportives i clubs esportius

L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta.

Codi SIA

2985323

Persones destinatàries

- Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

- Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria les entitats que rebin algun tipus d'ajut o patrocini d'empreses de cases d'apostes o de sales de joc, independentment de si aquest ajut s'utilitza o no per a cobrir les despeses de l'esdeveniment que sigui objecte de subvenció.

Els beneficiaris han d'acreditar complir aquests requisits específics a la data de finalització del terminis de sol·licitud.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

a) S'han de realitzar en l'àmbit geogràfic de les Illes Balears.

b) Han de tenir lloc entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

c) Han d'incloure competicions amb una o vàries de les modalitats o especialitats esportives finançables a les convocatòries de subvencions del Consell Superior d'Esports (segons Resolució del president del Consell Superior d'Esports de 15 de març de 2022), o bé una o vàries de les modalitats o proves dels esports reconeguts com a autòctons a les Illes Balears.

Podeu trobar la resolució del CSD a

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202204/RESOLUCION%20CATALOGO%20sgn.pdf

S'exclouen de les subvencions els esdeveniments corresponents a partits locals de lligues regulars o dels play-off corresponents, i també les competicions de tipus amistós o no competitiu.

Així mateix resten excloses les competicions professionals i les que estan lligades a una activitat econòmica.

Respecte de les lligues regulars s'acceptarien les competicions a on es concentra la participació simultània de més de dos equips i/o vàries jornades en un mateix esdeveniment (per exemple play-off final o copa del Rei).

Documentació a presentar

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) En el cas de clubs esportius, fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

d) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

e) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acrediti que està subjecte o no a l'obligatorietat de declarar l'impost sobre valor afegit.

f) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

g) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'òrgan instructor ha d'aportar d'ofici aquest certificat.

h) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

i) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

j) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Declaració responsable de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.

v. Declaració responsable de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

vi. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

k) Projecte explicatiu de l'esdeveniment esportiu. Que de contenir com a mínim els següents apartats:

i. Informe descriptiu amb la denominació de l'esdeveniment, els objectius, informació sobre edicions anteriors, calendari i horari, recursos humans, recursos materials, infraestructures i llista d'actuacions realitzades.

ii. Llista de participants, distribuint les dades per comunitat d'origen en cas de campionats nacionals, o per país en cas de campionats internacionals i les classificacions finals de la competició.

iii. Mitjans emprats per a la difusió de l'esdeveniment, amb el màxim de concreció possible (per exemple indicant la pàgina web de l'esdeveniment, la presència a xarxes socials, l'elaboració de cartells, tríptics, cunyes de ràdio, anuncis, premsa, elaboració de mitjans audiovisuals, etc.).

iv. El pressupost d'ingressos i despeses prevists derivats de l'organització de l'esdeveniment esportiu.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Dins el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. Dia 25-04-2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Observacions

- Heu d’adjuntar els models específics corresponents que consten a dalt degudament emplenats i signats.

X

Acceptació/Renúncia

Requisits

Notificades les propostes de resolució, s'ha de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Fins dia 20 de juny (Inclòs)

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

X

Al·legacions

Requisits

Notificades les propostes de resolució mitjançant publicació. Hi ha un termini de deu dies hàbils, per al·legar el que considerin oportú.

Documentació a presentar

Termini màxim

Fins 27 de juny de 2023 (Inclòs)

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

X

Compte justificatiu

Requisits

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificat l'import del projecte aprovat.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'efectuïn en el període compres entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023 i hagin estat efectivament pagades en el mateix període.

Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 20 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Documentació a presentar

Els beneficiaris han de presentar la documentació que acrediti la realització de la despesa mitjançant un compte justificatiu, signat per la persona o l'entitat beneficiària o bé qui la representi, que ha de tenir el contingut següent:

a) Un informe d'actuació justificatiu del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Un informe econòmic justificatiu del cost de les activitats dutes a terme, que ha de contenir:

1r Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

2n La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses que s'ha esmentat abans.

3r Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència d'aquests.

4t Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiària.

c) Còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats que justifiquin les despeses incorporades a la relació a què fa referència la lletra b anterior i la documentació acreditativa del pagament.

En aquest sentit s'entenen justificades totes les despeses que, conforme a dret, s'hagin meritat i pagat efectivament en el període compres entre 1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

En la justificació s'ha d'indicar clarament a quina activitat de les previstes al pla d'actuació presentat corresponen els justificants aportats, així com a quins conceptes del pressupost previst es refereixen, omplint la casella corresponent del compte justificatiu.

Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna.

La justificació que presenti l'entitat beneficiària també ha d'incloure els documents següents:

a) Memòria que justifiqui la realització del projecte esportiu presentat, incloent com a mínim el nom de l'esdeveniment, dates i lloc de realització, horari de les activitats, nombre de participants finals, fotografies realitzades durant l'esdeveniment i mostres de papereria relacionades amb aquest (cartells, tríptics, entrades, etc.).

b) Classificació final de la competició.

c) Reglament de la competició.

d) Liquidació definitiva del pressupost amb l'estat comparatiu entre el pressupost presentat amb la sol·licitud i el finalment realitzat.

Models:

Termini màxim

Les entitats han de presentar la documentació justificativa descrita en aquesta base en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de finalització de l'execució de les actuacions objecte de subvenció o, en el supòsit que les actuacions a subvencionar ja s'haguessin executat en el moment d'atorgar-se la subvenció, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la resolució de concessió de la subvenció sol·licitada.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(ajuts_esports@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar