Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera el lloc de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacant i dotat pressupostàriament:

Cap del Departament de Gestió Econòmica (F01030019), adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Codi SIA

2979544

Persones destinatàries

1 D'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 33/1994, citat amb anterioritat, tot el personal funcionari de carrera al servei de l'Administració de la CAIB, qualsevol que en sigui la situació administrativa en la qual es trobin en el moment hàbil per fer-ho, excepte la de suspensió ferma i no acomplerta, podran participar en els sistemes de proveïment de llocs de treball que es convoquin, sempre que compleixin els requisits exigits a la convocatòria.

2 D'acord amb l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, el personal funcionari titular d'un lloc de treball només pot participar en aquesta convocatòria si s'ha complert com a mínim dos anys des que en va prendre possessió, o el temps mínim de permanència indicat en la convocatòria mitjançant la qual se li va adjudicar amb caràcter definitiu, en el cas que aquest període de temps mínim sigui més llarg, ja sigui per haver obtingut destinació definitiva en un procés selectiu d'ingrés, pel torn lliure o pel torn de promoció interna (sens perjudici del que disposa l'apartat següent), o bé a través de l'adjudicació d'un lloc de treball mitjançant un sistema de provisió ordinari anterior, amb les excepcions que preveu l'article 81.4 de la Llei esmentada.

En el supòsit que la persona interessada acrediti que el dia de presa de possessió del lloc es va ajornar per interès del servei, el termini ha de comptar des del dia en què prengueren possessió la resta de persones adjudicatàries del mateix procés de provisió o del mateix procés selectiu del seu cos, escala i torn.

3 D'acord amb el que estableix l'article 81.3 de la Llei 3/2007, al personal que accedeix a un altre cos o a una altra escala per promoció interna o per integració i roman en el lloc de treball que ocupava com a titular, se li ha de computar també el temps de serveis prestats en aquest lloc en el cos o l'escala de procedència. Aquesta mateixa regulació s'ha d'aplicar al personal que va accedir a un altre cos o a una altra escala per promoció interna i va optar per la conversió directa de la plaça.

4 Així mateix, al personal que ha estat objecte d'un canvi d'adscripció del seu lloc de treball en la forma que preveu l'article 91 de la Llei 3/2007, se li ha de computar el temps d'ocupació del lloc abans del canvi d'adscripció, des que en van obtenir la titularitat per un sistema reglamentari de provisió ordinària.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre la convocatòria és d'un mes, comptador des del dia que finalitzi el termini per presentar sol·licituds. La consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant una resolució motivada, pot ampliar aquest termini fins a un altre mes.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Tràmits

X

Presentació sol.licituds

Requisits

1 D'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 33/1994, citat amb anterioritat, tot el personal funcionari de carrera al servei de l'Administració de la CAIB, qualsevol que en sigui la situació administrativa en la qual es trobin en el moment hàbil per fer-ho, excepte la de suspensió ferma i no acomplerta, podran participar en els sistemes de proveïment de llocs de treball que es convoquin, sempre que compleixin els requisits exigits a la convocatòria.

2 D'acord amb l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, el personal funcionari titular d'un lloc de treball només pot participar en aquesta convocatòria si s'ha complert com a mínim dos anys des que en va prendre possessió, o el temps mínim de permanència indicat en la convocatòria mitjançant la qual se li va adjudicar amb caràcter definitiu, en el cas que aquest període de temps mínim sigui més llarg, ja sigui per haver obtingut destinació definitiva en un procés selectiu d'ingrés, pel torn lliure o pel torn de promoció interna (sens perjudici del que disposa l'apartat següent), o bé a través de l'adjudicació d'un lloc de treball mitjançant un sistema de provisió ordinari anterior, amb les excepcions que preveu l'article 81.4 de la Llei esmentada.

En el supòsit que la persona interessada acrediti que el dia de presa de possessió del lloc es va ajornar per interès del servei, el termini ha de comptar des del dia en què prengueren possessió la resta de persones adjudicatàries del mateix procés de provisió o del mateix procés selectiu del seu cos, escala i torn.

3 D'acord amb el que estableix l'article 81.3 de la Llei 3/2007, al personal que accedeix a un altre cos o a una altra escala per promoció interna o per integració i roman en el lloc de treball que ocupava com a titular, se li ha de computar també el temps de serveis prestats en aquest lloc en el cos o l'escala de procedència. Aquesta mateixa regulació s'ha d'aplicar al personal que va accedir a un altre cos o a una altra escala per promoció interna i va optar per la conversió directa de la plaça.

4 Així mateix, al personal que ha estat objecte d'un canvi d'adscripció del seu lloc de treball en la forma que preveu l'article 91 de la Llei 3/2007, se li ha de computar el temps d'ocupació del lloc abans del canvi d'adscripció, des que en van obtenir la titularitat per un sistema reglamentari de provisió ordinària.

5 Per poder optar a un lloc de feina, les persones interessades han de complir els requisits del lloc en qüestió, així com els requisits de titulació o altres requisits d'ocupació que exigeix la Relació de llocs de feina, d'acord amb el que es detalla a l'annex 2.

6 El compliment dels requisits que s'exigeixen a les persones candidates ha de referir-se a la data en què acabi el termini per presentar sol·licituds.

7 Coneixements de llengua catalana

7.1 El nivell de coneixements de llengua catalana del personal funcionari es regeix d'acord amb el que es disposa en l'article 3 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que és el que figura com a requisit en la Relació de llocs de feina, segons el detall de les característiques del lloc convocat que s'adjunta com a annex 2.

8 Llocs de treball amb complement de destí de nivell 26 o superior

Atès que el lloc de treball d'aquesta convocatòria té un complement de destí de nivell 26 o superior, les persones candidates hauran de presentar una memòria sobre les funcions del lloc de treball, en què s'inclogui un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d'ocupar-lo.

La memòria s'haurà de presentar d'acord amb el model que s'adjunta com a annex 3.

Documentació a presentar

Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Una declaració que compleix els requisits que s'exigeixen en la convocatòria per a l'exercici del lloc de treball corresponent, d'acord amb el model que s'adjunta com a annex 3.

b) Un currículum en el qual consti el cos o escala a què pertanyen, el grup o subgrup de classificació, les titulacions acadèmiques, l'antiguitat i els llocs de treball ocupats en l'Administració pública i en l'empresa privada, els estudis i els cursos realitzats, els coneixement d'idiomes i qualsevol altre mèrit que es consideri escaient.

c) Una memòria sobre les funcions del lloc de treball, en què s'inclogui un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d'ocupar-lo, d'acord amb el model que s'adjunta com a annex 4.

La documentació acreditativa dels requisits establerts i dels certificats, títols acadèmics o d'altre documentació al·legada al currículum s'haurà d'aportar mitjançant documents originals o còpies.

Això no obstant, la persona interessada no ha d'aportar aquesta documentació si no s'oposa a què l'EBAP comprovi d'ofici mitjançant la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte la documentació següent:

- Titulacions acadèmiques oficials.

- Certificats de llengua catalana expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística.

- Serveis prestats a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Aquella altra documentació que consti en l'expedient de personal de l'Administració de la CAIB.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(vservera@ebap.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procediment per a la provisió de llocs de feina pel sistema de lliure designació al qual fa referència aquesta convocatòria.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

— Conselleria o organisme públic on estigui adscrit el lloc de treball — Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment de provisió — Administració de justícia

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar