Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius per competicions nacionals (trasllats, entrenaments, llicencies i arbitratges - 2023)

L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional - temporada 2022/2023.

Són objecte de subvenció les despeses dels clubs esportius de categoria nacional relatives als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, dels entrenaments, de les inscripcions, llicencies i arbitratges corresponents a la participació en competicions de categoria nacional.

A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents:

Atletisme

Bàdminton

Billar

Bitlles

Ciclisme

Escacs

Gimnàstica artística i rítmica

Natació

Natació artística

Pàdel

Petanca

Tennis taula

Tir amb arc

I són esports col·lectius:

Bàsquet

Futbol

Futbol americà

Futbol sala

Handbol

Hoquei línia

Rugbi

Voleibol

Waterpolo

Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents:

- Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars, play-off o copes de màxima categoria.

- A competicions de categoria absoluta es considerarà un màxim de tres categories nacionals per modalitat esportiva i sexe, sense comptabilitzar les competicions professionals reconegudes pel CSD (primera i segona divisions de futbol i primera de bàsquet). En el cas dels juvenils de futbol i futbol sala només es considera la màxima categoria de competició nacional.

- Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.

- Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

- Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus "open", obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.

- Participació al play off per al títol o play off d'ascens de categoria (o fase d'ascens equivalent sense play off).

- Participació a la fase de descens, només en el cas de competicions que tinguin una segona fase durant la temporada, dividida en una fase d'ascens i una altra de descens, a on participin obligatòriament la totalitat dels equips de la primera fase.

- Participació a la Copa del Rei o la Reina (o denominació equivalent segons la categoria) de les tres categories previstes en el punt 1.4 d'aquesta convocatòria

Codi SIA

2944388

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que acreditin la participació d'algun dels seus equips a la competició federativa de categoria nacional previstes a la taula del punt anterior.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria aquells clubs amb equips que el moment de sol·licitar la subvenció siguin societats anònimes esportives (SAD).

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Se subvencionen les següents despeses:

a) Despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora de l'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció en el termini compres entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

b) Despeses de participació en els entrenaments oficials dels esportistes i tècnics per cadascuna de les jornades del calendari federatiu oficial.

c) Despeses i taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d'inscripció requerides per a la participació a la competició de categoria nacional a la temporada 2022-2023, efectivament pagades entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

d) Despeses d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i de l'equip tècnic, requerides per a la participació a la competició de categoria nacional efectivament pagades en el termini compres entre l'1 d'agost de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

No són objecte d'aquesta convocatòria de subvencions:

a) Les despeses o taxes pagades a federacions esportives i/o lligues professional estrangeres, encara que es paguin a traves de les federacions esportives espanyoles.

b) Despeses d'allotjament i desplaçaments per terra dels membres de l'equip sense perjudici de les despeses de manutenció pels desplaçaments fora de l'illa d'origen.

c) Despeses d'allotjament, dietes, trasllats dels arbitres o jutges esportius.

d) Avals o assegurances per la participació o inscripció de l'equip a la competició esportiva.

e) Les despeses de desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no són objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

Els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears es poden sol·licitar en el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans de l'inici de la prova esportiva. Els clubs esportius interessats han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració

(https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987)

Els equips juvenils no podran optar als ajuts per a la línia de subvenció de trasllats i manutenció per a la participació a play-off, copes i lligues internacionals, ni tampoc a la línia de subvenció de despeses de participació en els entrenaments.

Els equips que participin a play-off d'ascens o copes no podran optar als ajuts per a la línia de subvenció de despeses federatives, ni als ajuts per a entrenaments corresponents a aquestes competicions.

Documentació a presentar

Documentació general:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzin la consulta en els termes del punt 6.5.

c) Declaracions responsables:

Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 17 de l'Ordre de Bases i en el punt 16 d'aquesta convocatòria.

Declaració responsable dels esportistes, entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes de l'equip. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms, document oficial d'identificació (DNI), tipus de relació laboral, professional o de voluntariat amb el club esportiu.

Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses d'inscripció a la competició oficial:

a) Projecte explicatiu de la competició, on s'indiquin:

La documentació prevista a l'apartat 14.3 d'aquestes bases.

El calendari federatiu de la competició nacional.

Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic i entrenaments.

a) Informe de l'actuació de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

Nom, llinatges, núm. de llicència federativa, categoria, edat i nacionalitat dels esportistes de l'equip.

Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari i resultat.

Per a cada desplaçament:

Aeroport/port de sortida i aeroport/port d'arribada.

Localitat destí.

Dates de la competició o competicions (més d'un partit) al destí.

Dia de sortida – Dia de tornada.

b) Un informe econòmic que ha de contenir els punts següents:

Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul (Justificació mòduls).

Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en l'informe d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria (Justificació mòduls).

Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre les despeses subvencionables que s'han efectuat en el període compres entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de juliol de 2023 i han estat efectivament pagades en el mateix període. Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, si el pagament ha estat practicat mitjançant paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, xecs bancaris al portador o nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, targeta de crèdit o transferència bancària. No tindrà la consideració de despesa efectivament pagada els pagament practicat mitjançant la compensació de factures de trasllats o manutenció amb factures de publicitat o patrocini.

c) Subvenció desplaçaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte del desplaçament la còpia de les actes dels partits disputats fora de l'illa d'origen del club, així com una còpia digitalitzada de la factura del trasllat en avió o vaixell.

En cas de que l'equip passi al destí més nits que el màxim de pernoctacions indicat a la taula 2 (aeroports i ports de destí), haurà de justificar les pernoctacions presentant la documentació corresponent a una (només una) de les següents alternatives:

Targetes d'embarcament.

Bitllets electrònics, amb la relació d'esportistes i tècnics desplaçats.

Factura de l'hotel, amb indicació de la data d'entrada i sortida i el nombre de persones allotjades.

d) Subvenció assistència als entrenaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte dels entrenaments oficials la còpia de les actes de tots els partits disputats (tant els disputats com a local com de visitant).

Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada mitjançant els mòduls de desplaçaments i d'assistència els esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva, i com a màxim el nombre d'esportistes i tècnics previst a la Taula 1 – PAX Esport del punt 13.

En el cas d'equips de primera categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podran afegir fins a dos persones més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquestes no siguin esportistes i apareguin a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

En el cas d'equips de segona categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podrà afegir una persona més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquesta no sigui un/a esportista i aparegui a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics:

Documentació prevista a l'apartat 14.3 d'aquestes bases.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini entre dia 2 de gener de 2023 i acaba dia 16 d'agost de 2023 (inclòs) es persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(trasllats-ib@esports.caib.es)

Observacions

Heu d’adjuntar els models específics corresponents que consten a dalt degudament emplenats i signats.

X

Acceptació/Renuncia

Requisits

Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

Documentació a presentar

Termini màxim

5 dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears).

(trasllats-ib@esports.caib.es)

Observacions

Recordau a posar cada vegada el número d'expedient que acceptau

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar