Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2022

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les produccions i coproduccions audiovisuals de caràcter professional.

L'objecte són els projectes entesos com a produccions i coproduccions audiovisuals que posin en valor la diversitat cinematogràfica de les Illes Balears, que fomentin el teixit industrial del sector audiovisual balear i que tenguin una clara vocació de difusió nacional i/o internacional. Els projectes s'han d'incloure en alguna de les modalitats i gèneres d'obres audiovisuals següents:

Modalitat A: llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació.

Modalitat B: llargmetratges cinematogràfics documentals i unitats documentals per a televisió.

Modalitat C: curtmetratges cinematogràfics de ficció, animació i documentals.

Modalitat D: minisèries de ficció, animació i documentals i sèries web.

Codi SIA

2897827

Persones destinatàries

Poden optar a les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques constituïdes com a productores audiovisuals independents, que puguin dur a terme els projecte de producció o coproducció audiovisual que motiven la concessió de la subvenció.

S'entén per empresa de producció audiovisual independent la persona física o jurídica, incloses les agrupacions d'interès econòmic, que no sigui objecte d'influència dominant per part d'un prestador de servei de comunicació/difusió audiovisual ni d'un titular de canal televisiu privat o plataforma de teledifusió en línia, ni que, per la seva banda, hi exerceixi una influència dominant, en qualsevol dels supòsits, per raons de propietat, per participació financera o per tenir la facultat de condicionar d'alguna manera la presa de decisions dels òrgans d'administració o gestió respectius.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima l'entitat interessada a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud de concessió de la subvenció.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden optar a les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques constituïdes com a

productores audiovisuals independents, que puguin dur a terme els projecte de producció o coproducció audiovisual que motiven la concessió

de la subvenció.

Documentació a presentar

S'ha de presentar el formulari de sol·licitud, emplenat degudament i signat, que ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de

presentar la sol·licitud.

a.2) Persona jurídica:

— El NIF de la persona jurídica.

— El DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent

en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— L'acreditació d'estar inscrita com a productor audiovisual independent en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Visuals (ICAA) del Ministeri de Cultura i Esports, en l'organisme

equivalent de les comunitats autònomes o d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb

establiment operatiu a l'Estat espanyol.

— Un document acreditatiu d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en l'epígraf 961.1, vinculat a la producció

de pel·lícules cinematogràfiques.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

No obstant això, no és necessari aportar aquests certificats en cas que la persona interessada manifesti en la sol·licitud el

consentiment exprés perquè l'ICIB faci la consulta sobre aquestes dades tributaries.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No és necessari aportar aquests certificats en cas que la persona interessada no s'oposi al fet que l'ICIB consulti aquestes dades. En cas que

s'hi oposi, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests

certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

Si l'ICIB ja disposa dels documents anteriors, cal que en el formulari de sol·licitud la persona interessada informi de l'expedient de la

subvenció anterior en el qual es poden trobar, i l'ICIB els aportarà d'ofici al procediment de subvenció d'aquesta convocatòria.

b) Documentació del projecte de producció audiovisual

b.1) Memòria descriptiva del projecte audiovisual sobre el tractament formal, el disseny de producció, les accions previstes en el

desenvolupament del projecte i el cronograma d'aquestes accions, així com el repartiment d'actors/actrius i altres elements artístics i tècnics

en relació amb la proposta de guió. Explicació referent a l'interès cultural de la proposta en relació amb les Illes Balears, si escau, i indicació

dels llocs de localitzacions del rodatge.

S'ha d'acompanyar dels documents següents:

— Sinopsi argumental de l'obra audiovisual (màxim: 1 pàgina).

— Guió o escaleta de l'obra audiovisual.

— Acreditació de tenir els drets de propietat intel·lectual sobre el guió original o, si de cas hi manca, acreditació de tenir pactades les

condicions del futur contracte de cessió dels drets.

— Pla de treball, que inclogui el cronograma de preproducció, producció i postproducció, amb les dates previstes d'inici i finalització

del rodatge.

— Els contractes definitius subscrits amb el productor executiu i el director.

— Fitxa tecnicoartística, que inclogui la relació nominal o, en el cas de no estar en condicions de detallar-la, la relació de llocs dels

equips creatius i artístics, la relació d'empreses auxiliars i l'acreditació del foment de la igualtat de gènere (MODEL 1: FITXA

TECNICOARTÍSTICA).

— Trajectòria professional i formació de la productora sol·licitant, així com de les persones, els col·lectius, les empreses o les

entitats implicats, que ha d'incloure'n l'historial creatiu, professional i financer, amb esment dels treballs previs en l'àmbit

audiovisual. En cas d'empreses de nova creació, historial de l'administrador, productor o director de producció.

b.2) Pla de finançament i pressupost detallat del projecte.

Pla de finançament detallat del projecte (MODEL 2: PLA DE FINANÇAMENT), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat,

que, a l'efecte d'acreditar el finançament mínim confirmat del 10 % del pressupost, s'ha d'acompanyar dels documents següents, si escau:

— Contractes o documents de valor jurídic equivalent vinculant, amb preu cert expressat en euros, d'adquisició anticipada de drets

d'explotació del llargmetratge subscrits per les empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual i/o canal de televisió o

plataforma de teledifusió en línia amb àmplia difusió a les Illes Balears o fora de les Illes Balears, i per l'empresa sol·licitant de

l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores del projecte audiovisual. En defecte d'això, document oficial que acrediti

l'aportació econòmica d'aquestes empreses en l'obra.

— Contractes subscrits amb empreses distribuïdores de qualsevol finestra d'explotació, amb l'import expressat en euros.

— Contractes o precontractes subscrits amb agències de vendes internacionals, en els quals s'ha d'incloure un preu cert, o mínim

garantit, preferiblement en euros.

— Resolucions de concessió o pendents de concessió en l'obra audiovisual d'ajudes públiques autonòmiques, nacionals i

internacionals.

— Avals, certificats de saldo, pòlisses de crèdit o altres documents bancaris sobre recursos propis de les empreses productores del

projecte a l'efecte de dur-ne a terme la producció. En el cas de certificats bancaris sense aval, només es pot justificar un màxim del 5 % del pressupost. Per justificar un percentatge major, es necessita aval bancari.

— Document de compromís de capitalitzar els honoraris o les retribucions de les persones físiques o jurídiques amb les quals les

empreses productores del projecte hagin subscrit un contracte, en el qual s'especifiquin els imports corresponents, amb un límit

màxim del 10 % del pressupost total del projecte.

— Contractes, pagarés o documents de valor equivalent en el tràfic mercantil en els quals figuri l'import, expressat en euros, de les

aportacions d'inversors privats destinades a la producció, incloent-hi contractes de patrocinis, emplaçament de productes (product

placement), col·laboracions, etc.

— Contractes, opcions o cartes de compromís signats en què constin les quantitats acordades i el calendari de pagament d'aquestes

quantitats amb el director i el productor executiu.

— En les coproduccions, còpia del contracte signat per tots els coproductors, en què cal fer constar les aportacions de cadascun i la

seva quantificació.

— Pressupost detallat del projecte (MODEL 3: PRESSUPOST / MODEL 3b: PRESSUPOST D'ANIMACIÓ), que cal que reculli

totes les despeses previstes derivades del projecte audiovisual.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, si

l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del

compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat

abans de la sol·licitud de la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de

justificar expressament en el cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b.3) Estratègia de difusió i màrqueting nacional i internacional, preferentment elaborada per una empresa o un professional especialitzats.

Addicionalment, s'han d'aportar, si escau, la carta d'invitació de festivals i fòrums, el certificat de premis expedits, així com la documentació

que acrediti les vendes internacionals i les estrenes en sales comercials.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, s'inicia el 15 d'octubre de 2022 i s'estén fins al 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Presentació d'esmenes als requeriments

Requisits

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

MODEL 4: Acceptació / Renúncia de l'ajuda

Requisits

Estar entre els beneficiaris a la Resolució de la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es

concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions per donar suport a la

producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2022 (BOIB, núm.57, 4 de maig de 2023).

Documentació a presentar

MODEL 4

En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si no es fa constar el contrari en el termini de deu dies hàbils

comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en la Seu Electrònica de la CAIB

Models:

Termini màxim

30 d'octubre de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar