Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria beques d'èxit joves entre 18 i 29 anys ESPA i FP 2022-2025

Mitjançant aquestes beques d'èxit, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de persones joves desocupades majors de 18 i menors de 30 anys que abandonaren els estudis d'una manera primerenca i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu i estudiar algun cicle d'FP de grau mitjà o superior. Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat augmentar la probabilitat que acabin amb èxit aquests estudis, alhora que se'n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

Codi SIA

2896864

Persones destinatàries

Joves desocupats que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandants d'ocupació desocupats en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives i que cursin:

— Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (CEPA) per als períodes 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 (en cursos quadrimestrals: octubre-febrer i febrer-juny).

— Cicles de formació professional (FP) presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) durant els cursos acadèmics 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 per incentivar el retorn al sistema educatiu.

A efectes d'aquesta convocatòria i segons l'establert a l'article 90 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l'eficiència, els treballadors fixes discontinus es consideren treballadors ocupats.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Si optau per la presentació telemàtica, haureu d'adjuntar el model específic corresponent que consta a l'apartat documentació a presentar degudament emplenat i signat.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

5.1. Alumnes que cursin segon, tercer o quart d'ESPA

a) Estar matriculat a segon, tercer o quart d'educació secundària per a persones adultes en centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears durant els períodes 2022-2023, 2023-2024 o 2024-2025 (quadrimestres: octubre-febrer i febrer-juny).

b) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

c) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

d) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

e) Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en algun dels centres d'educació per a persones adultes de les Illes Balears.

5.2. Alumnes que cursin FP

a) Estar matriculat en un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

· En el cas específic dels alumnes de cicles d'FP de 2.000 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives (s'hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).

· Pel que fa als alumnes de cicles d'FP de 1.400 hores de durada, s'han de matricular en un nombre de mòduls que, sumats, han de representar com a mínim 750 hores lectives en el primer curs o en el mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

b) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2022-2023

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2021-2022 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2021-2022 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021 tampoc no hi tenen dret ara.

c) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2023-2024

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2022-2023 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2022-2023 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022 tampoc no hi tenen dret ara.

d) Per a les sol·licituds del curs acadèmic 2024-2025

No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2023-2024.

Aquesta condició no és aplicable per als alumnes matriculats amb aprofitament en el primer curs de cicles d'FP presencial en el curs acadèmic 2023-2024 que sol·licitaren una beca d'èxit.

Atès que la finalitat d'aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, els alumnes als quals se'ls hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2023-2024 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023 tampoc no hi tenen dret ara.

e) Tenir més de 18 anys (o complir-los durant les activitats lectives) i menys de 30 anys el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

f) Estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat en el SOIB el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

g) Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, el dia natural anterior al d'inici de les activitats lectives.

h) Aprofitament del curs:

· Pel que fa als alumnes que cursin el primer curs d'un cicle d'FP, s'ha d'interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d'aprofitament.

· En el cas dels alumnes que cursin el segon curs d'un cicle d'FP de 2.000 hores, o facin les pràctiques formatives en centres de treball, i en el cas dels cicles formatius de 1.400 hores, s'ha d'interpretar que, en acabar, estan en condicions d'obtenir la titulació oficial, en termes d'aprofitament.

Documentació a presentar

a)Sol·licitud, d'acord amb el model que es troba en el web del SOIB.

b)Còpia del full de matriculació.

c)Declaració responsable de veracitat de dades bancàries.

d)Fitxa de microdades, amb el model que es troba en el web del SOIB.

e)Declaració responsable de no haver rebut cap acció educativa ni formativa el dia natural anterior al d'inici de les accions formatives (activitats lectives).

f)D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el SOIB pot obtenir els certificats acreditatius que la persona interessada està al corrent de les obligacions amb l'Agència Tributària de les Illes Balears, l'Agència Tributària estatal i amb la Seguretat Social, així com verificar les dades d'identitat (DNI), excepte en el cas d'oposició expressa de la persona interessada, que ha de fer constar en la sol·licitud. En el cas que no s'autoritzin aquestes consultes, ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions anteriors, així com una còpia del document d'identitat i, si escau, de l'informe de vida laboral. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Curs acadèmic 2022-2023. 2n quadrimestre d'ESPA: de l'1 de febrer al 31 de maig de 2023

Curs acadèmic 2023-2024. 1er quadrimestre d'ESPA: de l'1 d'octubre de 2023 al 15 de gener de 2024

Curs acadèmic 2023-2024. 2n quadrimestre d'ESPA: de l'1 de febrer al 31 de maig de 2024

Curs acadèmic 2023-2024 per a estudis d'FP: de l'1 d'octubre de 2023 al 15 de gener de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(pmedina@soib.caib.es)

Observacions

Si optau per la tramitació telemàtica, recordau que haureu d’adjuntar el model específic corresponent que consta a dalt degudament emplenat i signat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar