Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment d'admissió a l'FP virtual per al curs 2022-2023

Concretar el procediment que s'ha de seguir per a l'admissió i la matrícula a l'FP virtual per al curs 2022-2023.

Codi SIA

2895592

Persones destinatàries

Persones que compleixen els requisits d'accés.

Termini per a resoldre i notificar

- El dia 22 de setembre de 2022 cada centre educatiu ha de publicar les llistes provisionals de persones admeses.

- El dia 30 de setembre de 2022, cada centre educatiu ha de publicar la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascun dels mòduls que s'ofereixen, així com també la de les persones que han demanat plaça i que no han estat admeses perquè no queden més places. Aquestes persones constitueixen la llista de persones en espera. Aquestes llistes definitives les facilita l'aplicació informàtica GESTIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Les persones que consten en les llistes definitives de persones admeses han de formalitzar la matrícula de dia 3 al 5 d'octubre de 2022.

- Més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit autenticat)

Requisits

1. Les persones que vulguin accedir als ensenyaments de formació professional en la modalitat virtual han de residir a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud d'admissió a aquests ensenyaments si tenen la nacionalitat espanyola, han obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé si són titulars d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que es determina en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

3. L'alumnat menor de divuit anys pot presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposi d'algun dels documents acreditatius següents:

a. DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b. Passaport.

c. Certificat d'empadronament en un municipi.

d. Visat d'estudis.

e. Targeta d'estudiant estranger.

4. L'alumnat major de divuit anys pot presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposi d'algun dels documents acreditatius següents:

a. DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b. Visat d'estudis.

c. Targeta d'estudiant estranger.

5. Les persones interessades a cursar mòduls en aquesta modalitat d'ensenyament han de reunir les condicions d'accés al cicle formatiu corresponent, de conformitat amb la normativa general d'admissió als cicles formatius.

6. Els alumnes amb prioritat d'elecció són aquells que, el curs 2021-2022, han superat, com a mínim, el 40 % de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats en règim d'educació a distància mitjançant la plataforma d'ensenyament virtual de les Illes Balears. Aquests alumnes tenen preferència per seguir cursant aquests ensenyaments durant el curs escolar 2022-2023, abans que els alumnes de nova admissió o els que no han superat aquest percentatge establert. Així, l'admissió als mòduls professionals del mateix cicle formatiu que els restin per cursar o l'admissió als mòduls d'un altre cicle formatiu de la mateixa família professional, s'ha de fer d'acord amb el que s'estableix en el punt 6 i següents d'aquestes instruccions.

7. Els alumnes que en el curs 2021-2022 no han superat el 40 % de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats en règim d'educació a distància, no tenen prioritat d'elecció i han de seguir el procediment establert en el punt 5 i següents d'aquestes instruccions per sol·licitar l'admissió al curs 2022-2023.

8. Als efectes d'aquestes instruccions, un mòdul formatiu es considera superat si té una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per tramitar les sol·licituds d'admissió electrònica mitjançant el tràmit telemàtic d'admissió a cicles formatius de formació professional en modalitat virtual és del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

X

Sol·licitud d'admissió (tràmit sense autenticar)

Requisits

1. Les persones que vulguin accedir als ensenyaments de formació professional en la modalitat virtual han de residir a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud d'admissió a aquests ensenyaments si tenen la nacionalitat espanyola, han obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o bé si són titulars d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, d'acord amb el que es determina en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

3. L'alumnat menor de divuit anys pot presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposi d'algun dels documents acreditatius següents:

a. DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b. Passaport.

c. Certificat d'empadronament en un municipi.

d. Visat d'estudis.

e. Targeta d'estudiant estranger.

4. L'alumnat major de divuit anys pot presentar la sol·licitud d'admissió sempre que disposi d'algun dels documents acreditatius següents:

a. DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

b. Visat d'estudis.

c. Targeta d'estudiant estranger.

5. Les persones interessades a cursar mòduls en aquesta modalitat d'ensenyament han de reunir les condicions d'accés al cicle formatiu corresponent, de conformitat amb la normativa general d'admissió als cicles formatius.

6. Els alumnes amb prioritat d'elecció són aquells que, el curs 2021-2022, han superat, com a mínim, el 40 % de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats en règim d'educació a distància mitjançant la plataforma d'ensenyament virtual de les Illes Balears. Aquests alumnes tenen preferència per seguir cursant aquests ensenyaments durant el curs escolar 2022-2023, abans que els alumnes de nova admissió o els que no han superat aquest percentatge establert. Així, l'admissió als mòduls professionals del mateix cicle formatiu que els restin per cursar o l'admissió als mòduls d'un altre cicle formatiu de la mateixa família professional, s'ha de fer d'acord amb el que s'estableix en el punt 6 i següents d'aquestes instruccions.

7. Els alumnes que en el curs 2021-2022 no han superat el 40 % de les hores dels mòduls del cicle formatiu en què estaven matriculats en règim d'educació a distància, no tenen prioritat d'elecció i han de seguir el procediment establert en el punt 5 i següents d'aquestes instruccions per sol·licitar l'admissió al curs 2022-2023.

8. Als efectes d'aquestes instruccions, un mòdul formatiu es considera superat si té una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per tramitar les sol·licituds d'admissió electrònica mitjançant el tràmit telemàtic d'admissió a cicles formatius de formació professional en modalitat virtual és del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Oferta Formativa i Infraestructures

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177772

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar