Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització de la condició de membres i socis d'EURES a Espanya

Permet l'adhesió d'organitzacions per a convertir-se en membres i socis d'EURES. Així, qualsevol entitat que presti serveis d'ocupació pot adherir-se a la xarxa, si compleix els criteris comuns establerts en el reglament i els propis del sistema nacional d'admissió pertinent.

Codi SIA

2895137

Persones destinatàries

Empreses i entitats

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització de la condició de membres i socis d'EURES a Espanya

Requisits

Requisits establerts en l'article 13 del Reial Decret 207/2019 de 29 de març

Documentació a presentar

1- Sol·licitud

2- Memòria-projecte tècnic i de gestió, que contindrà, almenys, els següents apartats:

- Tasques a desenvolupar, bé com a membre o com a soci de la Xarxa EURES a Espanya. d'acord amb el que s'estableix en els articles 2 i 8 d'aquest Reial decret 207/2019. En el supòsit de prestació dels serveis de suport previstos en l'article 2.3.c) d'aquest Reial decret, relació i descripció dels serveis a prestar a treballadors i empresaris, les seves modalitats, condicions d'accés als mateixos i el cost, en el seu cas, per als empresaris. Així com, modalitats, activitats i els costos de l'assistència posterior a la contractació als treballadors o els empresaris.

- Ubicació i descripció del centre o centres, o punts de contacte des d'on vagi a desenvolupar-se la seva actuació, especificant si és presencial o telemàtica.

- Dotació de personal suficient en número i capacitats tècnic-lingüístiques per a les corresponents tasques que hagin de dur-se a terme i compromís de garantir les normes de qualitat i formació per a aquests recursos humans.

- Descripció dels sistemes informàtics compatibles amb els dels Serveis Públics d'Ocupació que seran adequats als determinats en l'article 9 del RD 207/2019.

3- Declaració responsable en la qual consti que l'entitat sol·licitant compleix els requisits establers en l'article 13 del Reial Decret 207/2019 de 29 de març

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar