Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Compensació als arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i llançament per persones econòmicament vulnerables

Compensar econòmicament a arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonaments i de llançaments prevists al RDL 11/2020.

Codi SIA

2886741

Persones destinatàries

Els arrendadors i propietaris afectats per la suspensió extraordinària prevista als articles 1 i 1 bis del RDL 11/2020, de 31 de març.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Segons estableix la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, tenen dret a sol·licitar la compensació els arrendadors o propietaris següents :

a) Els arrendadors afectats per la suspensió extraordinària que preveu l'article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, quan l'administració competent, en els tres mesos següents a la data en què s'emeti l'informe dels serveis socials que assenyalin les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada per facilitar l'accés de les persones vulnerables a un habitatge digne, no hagi adoptat aquestes mesures.

b) Els propietaris dels habitatges afectats per les mesures adoptades conforme a l'article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, si, durant els tres mesos següents a la data en què s'emeti l'informe dels serveis socials que assenyalin les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada, l'Administració competent no les ha adoptades i sempre que els propietaris acreditin que la suspensió del llançament els ha ocasionat un perjudici econòmic en trobar-se l'habitatge ofert en venda o arrendament amb anterioritat a l'entrada a l'immoble.

Documentació a presentar

La sol·licitud ha d'incloure una declaració responsable del compliment dels requisits establerts per ser persona beneficiària de la compensació que preveu la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre. En la sol·licitud s'ha d'indicar expressament la quantia que es demana i s'han de desglossar els conceptes que l'integren; també s'han de justificar els càlculs conforme als criteris que estableix la normativa aplicable, amb indicació dels aspectes següents, com a mínim:

— L'import total de la compensació sol·licitada, amb desglossament del valor mitjà que correspondria a un lloguer d'habitatge en l'entorn en què es troba l'immoble i de les despeses corrents de l'habitatge assumides durant el període computable.

— El període computat, amb indicació expressa de la data en què s'ha acordat la suspensió mitjançant una interlocutòria judicial i del dia en què el jutge o tribunal ha acordat aixecar la suspensió (o que ha d'indicar el límit temporal fixat com a màxim a l'efecte per la normativa aplicable, si s'ha arribat a aquesta data amb la suspensió vigent).

— Els índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge o altres referències objectives representatives del mercat d'arrendament que s'han fet servir per determinar la compensació. S'adjunten com a annexos a aquesta Resolució els models següents de sol·licitud de compensació, que inclouen el contingut exigit per la normativa aplicable:

— Annex 1: model de sol·licitud de la compensació corresponent als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària que regula l'article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

— Annex 2: model de sol·licitud de la compensació corresponent als propietaris afectats per la suspensió extraordinària que regula l'article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 2. La sol·licitud, amb la documentació adjunta, així com la resta de tràmits del procediment, s'ha de fer per mitjans electrònics quan la persona sol·licitant es trobi entre els subjectes recollits en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Models:

Termini màxim

Tres mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Habitatge

Tel.: 971177300

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar