Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixen la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2022

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l'any 2022.

Codi SIA

2870634

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals i el món editorial.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals i el món editorial.

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de

resolució.

c) Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tenir

un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o

serveis contractats s'ha fet en el darrer any a les Illes Balears.

d) Estar d'alta en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) vinculat, com a mínim, a un dels sectors culturals següents:

les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals o el món del llibre.

e) Que l'objecte social principal de l'entitat sigui el de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals o el món editorial.

f) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

) No haver estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gd

e gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionades o condemnades en

aquesta situació, es poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les

condicions que preveu l'article 11.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

h) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableixen els apartats 6 i 7 d'aquesta convocatòria.

Documentació a presentar

El formulari de sol·licitud, emplenat degudament i signat, ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

a.2) Persona jurídica:

— El NIF de la persona jurídica.

— El DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent

en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Un document acreditatiu d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als sectors culturals

de les arts escèniques, la música, les arts visuals, l'audiovisual i el món del llibre.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

No obstant això, no és necessari aportar aquests certificats en cas que la persona interessada manifesti en la sol·licitud el consentiment exprés

perquè l'ICIB faci la consulta sobre aquestes dades tributàries.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, no és necessari aportar aquest certificat en cas que la persona interessada no s'oposi que l'ICIB consulti aquestes dades.

En cas que s'hi oposi, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans

que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació

d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

b) Documentació del projecte

b.1) Memòria descriptiva de la inversió, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Explicació detallada de l'activitat professional que desenvolupa el sol·licitant.

— Explicació detallada de la inversió o inversions que s'han de fer.

— Vinculació entre l'activitat desenvolupada per part del sol·licitant i la inversió que s'ha de fer.

— Viabilitat i coherència de la inversió o inversions que s'han de fer.

b.2) El pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli

totes les despeses previstes derivades del projecte.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, s'inicia el 15 de setembre de 2022 i s'estén fins al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Presentació d'esmenes als requeriments

Requisits

Interessat en el procediment.

Haver rebut requeriment d'esmenes de la sol·licitud (presentació de documentació)

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Justificació

Requisits

Estar entre les subvencions concedides a la Resolució de la directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears 2022

Documentació a presentar

La inversió subvencionada s'ha de justificar amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), amb la

documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció, que ha

d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Indicació de totes les inversions duites a terme i dels resultats obtinguts.

— Tota la informació necessària per interpretar i comprendre correctament la justificació de despeses presentada i la

imputació al projecte.

— Si no s'ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n'ha d'exposar les causes i

explicar les modificacions aplicades.

b) Fotografies de tot el material que s'ha adquirit i/o de les inversions fetes. En el cas que en disposin, cal que les plaques amb les

característiques de la maquinària siguin visibles.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les inversions duites a terme o les

despeses objecte de la subvenció, que ha de contenir:

— Explicació detallada de les despeses fetes en relació amb el projecte presentat. Si escau, s'han d'indicar les desviacions

que es produeixin en el pressupost inicial. Només s'han de tenir en compte els conceptes imputats al pressupost presentat

amb la sol·licitud.

— Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de les

despeses esmentada.

— Relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat la inversió subvencionada, amb la

indicació de l'import i la procedència.

— Full de càlcul (annex 4) que inclogui una relació classificada de les despeses, correctament emplenat i signat, amb la

identificació del creditor, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

— Si escau, i d'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la

Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la legislació estatal en

matèria de contractes del sector públic per als contractes menors, el beneficiari, quan sigui una persona física o jurídica

privada, amb ànim de lucre o sense, ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució

del compromís, tret que, per les característiques especials, no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la

despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris

d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més

avantatjosa.

En els supòsits en què a les sol·licituds s'hagi d'adjuntar una memòria econòmica, els compromisos que s'hi plasmin es poden

flexibilitzar en el sentit que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que es compleixi la finalitat de la

subvenció.

d) Les factures, completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions

de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar prou informació sobre

el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'objecte de l'ajut. Si el

concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar-hi els albarans de lliurament corresponents o altra documentació

justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no

consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual n'és aplicable l'exempció, d'acord amb l'article

6.1.j) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

No s'admeten factures que no desglossin amb detall la inversió feta.

No s'accepten tiquets com a documents comptables justificatius de despeses.

e) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han de complir amb els requisits següents:

— La identificació de la persona beneficiària i l'ordenant del pagament, que han de coincidir amb el beneficiari i amb

l'emissor de la factura, respectivament. L'ordenant ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

— El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de

pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la

correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar una còpia del

document i una còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

— No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

f) Qualsevol altra documentació que li sigui requerida a l'efecte de comprovar la realització del projecte subvencionat.

Models:

Termini màxim

El termini per justificar les despeses subvencionables objecte de l'ajuda acaba en vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de concessió, si el projecte ja ha finalitzat. DEL 23 DE GENER DE 2023 AL 17 DE FEBRER DE 2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar