Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

BO SOCIAL TÈRMIC

Ajut econòmic que l'administració abona anualment a les persones en situació de vulnerabilitat per a compensar els costos de gas, de calefacció, aigua calenta o cuina.

Codi SIA

2651240

Persones destinatàries

Totes aquelles persones que eren beneficiàries del Bo Social Elèctric a data 31 de desembre de 2020.

Termini per a resoldre i notificar

No hi ha termini.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per rebre el Bo Social tèrmic no ha de fer cap tràmit. No és necessari presentar cap sol·licitud ni realitzar cap comunicació.

El Govern de les Illes Balears tramitarà d'ofici el Bo Social Tèrmic contactant directament amb les empreses comercialitzadores a les quals sol·licitarà els llistats de les persones beneficiàries.

La Conselleria d'Afers Socials i Esports publicarà el llistat de beneficiaris al BOIB i a la seva pàgina web atès que la normativa estableix que els beneficiaris han de poder comunicar la renúncia a l'ajut.

Si la persona no comunica la renúncia, el Govern de les Illes Balears ordenarà automàticament el pagament del Bo Social Tèrmic al compte corrent de la persona beneficiària.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Serveis Socials

Tràmits

X

TRÀMIT DECLARACIÓ DE VERACITAT DE DADES BANCÀRIES

Requisits

- Ser beneficiari del Bo Social Elèctric en data 31 de desembre de 2020.

- No haver renunciat a l'ajut

- No haver aportat a l'administració de la CAIB cap número de compte bancari.

Documentació a presentar

Model emplenat de declaració de veracitat de dades bancaris.

Models:

Termini màxim

1 de juliol de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

X

TRÀMIT DE RENÚNCIA A L'AJUT DEL BO SOCIAL TÈRMIC

Requisits

- Ser beneficiari del Bo Social Elèctric en data 31 de desembre de 2020.

Documentació a presentar

Sr./Sra. XXX, amb NIF xxxx, en qualitat de potencial beneficiari del Bo Social Tèrmic, mitjançant la signatura del present document, renunci expressament a la percepció de l'ajuda a la qual tindria dret per aquest concepte l'any 2020. La renúncia a la percepció de l'ajuda del Bo Social Tèrmic l'any 2020 no comporta la renúncia a la mateixa per a anys posteriors, ni la renúncia al Bo Social Elèctric.

Models:

Termini màxim

3 de juny de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Serveis Socials

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Serveis Socials

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200

(serveissocials@dgsersoc.caib.es)

Observacions

.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Serveis Socials
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar