Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per donar suport als projectes d'inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en càrrec al pla de transformació, recuperació i resiliència (Unió Europea - Next Generation)

Aquesta convocatòria té per objecte el finançament de projectes d'inversió per a la modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de les Illes Balears. Les ajudes a infraestructures s'han de circumscriure's a teatres, auditoris, carpes de circ, sales de música en directe, sales d'assaig, espais escènics i musicals de companyies de teatre, dansa, música i circ i altres multidisciplinaris.

Codi SIA

2651153

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques i la música, les entitats públiques i privades, les associacions sense ànim de lucre o fundacions o organismes caràcter privat o públic depenents d'entitats locals, autonòmiques o estatals amb personalitat jurídica pròpia que siguin titulars d'un espai escènic o musical o que siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d'un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat.

Documentació a presentar

a) Documentació administrativa:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el

moment de presentar la sol·licitud.

Si el sol·licitant ho autoritza a través del formulari de sol·licitud, la Direcció General de Cultura (que s'integra a

l'estructura orgànica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura) gestionarà, en nom de l'ICIB i

exclusivament per a aquesta finalitat, la consulta referent a l'acreditació de la identitat, atès que a hores d'ara l'ICIB

no pot fer aquesta consulta directament.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la

representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual

ha d'estar vigent en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

— Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Document acreditatiu d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als

sectors culturals de les arts escèniques i la música.

— Acreditar la inscripció en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració

Tributària o cens autonòmic equivalent, on consti l'activitat econòmica efectivament desenvolupada en la data de la

sol·licitud.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El fet de presentar la sol·licitud per a la concessió de la subvenció implica que s'autoritza l'Administració de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social, llevat que la persona interessada manifesti expressament la negativa al respecte. En aquest cas, ha d'aportar

la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració

estatal abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Això no obstant, en els casos de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 € i de subvencions a favor

d'administracions públiques, així com d'organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependents, l'entitat, la

persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats per la presentació d'una declaració

responsable.

b) Documentació del projecte:

b.1) Memòria descriptiva de la inversió, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Trajectòria professional i formació de l'empresa sol·licitant, així com de les persones, els col·lectius, les empreses

o les entitats implicats.

— Explicació detallada del projecte d'inversió i de les accions que s'han de desenvolupar.

— Pla de treball. Calendarització de la gestió i de l'execució del projecte d'inversió.

— Contribució del projecte d'inversió als objectius mediambientals que es detallen en l'apartat 1.4.

— Viabilitat i coherència del projecte d'inversió.

b.2) Pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat. Cal que el

pressupost reculli totes les despeses previstes derivades del projecte.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de

subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la legislació estatal en matèria de

contractes del sector públic per als contractes menors, el beneficiari, quan sigui una persona física o jurídica privada, amb

ànim de lucre o sense, ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del

compromís, tret que, per les característiques especials, no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa

s'hagi fet abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i

d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b.3) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació

i Resiliència (PRTR), d'acord amb l'annex 3.

b.4) Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

(PRTR), d'acord amb l'annex 4.

b.5) Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu a cap dels objectius

mediambientals, d'acord amb l'annex 5.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, s'inicia el 21 de gener de 2022 i s'estén fins al 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Justificació

Requisits

Estar entre les subvencions concedides de la Convocatòria de subvencions per donar suport als projectes d'inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en càrrec al pla de transformació, recuperació i resiliència (Unió Europea - Next Generation)

Documentació a presentar

La inversió subvencionada s'ha de justificar amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 6), amb la

documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció, que ha

d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Indicació de totes les inversions duites a terme i dels resultats obtinguts.

— Tota la informació necessària per interpretar i comprendre correctament la justificació de despeses presentada i la

imputació al projecte.

— Si no s'ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n'ha d'exposar les causes i ha

d'explicar les modificacions aplicades.

b) Fotografies de tot el material que s'ha adquirit i/o de les inversions fetes. En el cas que en disposin, cal que les plaques amb les

característiques de la maquinària siguin visibles.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades:

— Una explicació detallada de les despeses fetes en relació amb el projecte presentat. Si escau, s'han d'indicar les

desviacions que es produeixin en el pressupost inicial. Només s'han de tenir en compte els conceptes imputats al pressupost

presentat amb la sol·licitud.

— La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de

les despeses.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat la inversió subvencionada, amb la

indicació de l'import i la procedència.

— Full de càlcul (annex 6) que inclogui una relació classificada de les despeses, correctament emplenat i signat, amb la

identificació del creditor, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

d) Les factures, completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions

de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar prou informació sobre

el concepte i el període objecte de facturació perquè es pugui verificar la relació de la despesa amb l'objecte de l'ajut. Si el concepte

de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar-hi els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot

cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no consti l'IVA, és

obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual n'és aplicable l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del

Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

No s'admeten factures que no desglossin amb detall la inversió feta.

No s'accepten tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 € (IVA exclòs).

e) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han de complir els requisits següents:

— Identificació de la persona beneficiària i de l'ordenant del pagament, que han de coincidir amb el beneficiari i amb

l'emissor de la factura, respectivament. L'ordenant hi ha de fer constar el seu NIF i la denominació social.

— Concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de

pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la

correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia

de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

f) Qualsevol altra documentació que li sigui requerida a l'efecte de comprovar la realització del projecte subvencionat i el compliment

de les obligacions requerides en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Models:

Termini màxim

El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba el 20 de gener de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

X

Esmenes al requeriment de justificació

Requisits

Haver rebut requeriment de documentació justificativa.

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils a partir de la data de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar