Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica en centres públics que imparteixen ensenyaments artístics superiors i en fundacions que gestionen aquests ensenyaments a les Illes Balears

Establir les pautes i els criteris d'actuació per participar en la convocatòria de constitució de grups de recerca als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears per als cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

Codi SIA

2414578

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Tràmits

X

Sol·licitud per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica

Requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Documentació a presentar

1. Les sol·licituds s'han de presentar digitalment. S'hi ha d'adjuntar l'imprès que figura en l'annex 2 correctament emplenat i signat digitalment (amb el certificat digital) per l'investigador principal.

2. També s'hi ha d'adjuntar:

a) L'annex 4, relació certificada de participants en el grup de recerca, signat digitalment pel director del centre.

b) L'annex 5, el model de memòria justificativa o descripció del projecte, signat digitalment per l'investigador principal.

c) Els currículums de cada un dels membres participants en el projecte de recerca.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el 14 de juny i finalitza el 5 de juliol de 2021.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Ensenyaments Artístics Superiors

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta).

(siepa@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar