Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica en centres públics que imparteixen ensenyaments artístics superiors i en fundacions que gestionen aquests ensenyaments a les Illes Balears

Establir les pautes i els criteris d'actuació per participar en la convocatòria de constitució de grups de recerca als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears per als cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

Codi SIA

2414578

Persones destinatàries

Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos.

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Tràmits

X

Sol·licitud per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica

Requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els docents dels centres públics que depenen de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen ensenyaments artístics superiors i les fundacions que gestionen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears.

Documentació a presentar

1. Les sol·licituds s'han de presentar digitalment. S'hi ha d'adjuntar l'imprès que figura en l'annex 2 correctament emplenat i signat digitalment (amb el certificat digital) per l'investigador principal.

2. També s'hi ha d'adjuntar:

a) L'annex 4, relació certificada de participants en el grup de recerca, signat digitalment pel director del centre.

b) L'annex 5, el model de memòria justificativa o descripció del projecte, signat digitalment per l'investigador principal.

c) Els currículums de cada un dels membres participants en el projecte de recerca.

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el 14 de juny i finalitza el 5 de juliol de 2021.

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Ensenyaments Artístics Superiors

Contacte

Servei o Secció responsable

Ensenyaments Artístics Superiors

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta).

(siepa@dgfpieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar