Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Reconeixement del grau de discapacitat i de dependència

El Reial Decret 888/2022, de 18 de octubre, pel que s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat té per objecte la regulació del procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, l'establiment dels barems aplicables, així com la determinació dels òrgans competents, tot això amb la finalitat que l'avaluació del grau de discapacitat que afecti la persona sigui uniforme en tot el territori de l'Estat, garantint amb això la igualtat de condicions per a l'accés de la ciutadania als drets previstos en la legislació.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té per objecte garantir la igualtat en l'exercici del dret subjectiu que té la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, amb la participació de totes les administracions públiques i la garantia de l'Administració General de l'Estat, per tal de garantir un contingut mínim de drets per a tots els ciutadans a qualsevol part del territori de l'Estat espanyol.

El Decret 91/2019, de 5 de desembre, pel qual es regulen el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al reconeixement del grau de dependència i es modifica el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència té com a objecte regular el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al reconeixement del grau de dependència; l'organització i el funcionament dels òrgans tècnics competents per fer-ne la valoració a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com la composició i les funcions de l'Òrgan de Valoració i Assessorament de la Discapacitat i de la Dependència de les Illes Balears.

Codi SIA

2411062

Persones destinatàries

Per al reconeixement del grau de discapacitat:

Totes aquelles persones que puguin tenir una restricció o una absència de la capacitat per realitzar una activitat, en la forma o dins el marge que es considera normal per a un ésser humà.

Per al reconeixement del grau de dependència:

-Gent gran en situació de dependència

-Persones amb discapacitats moderades i greus o gran dependents

-Infants menors de tres anys amb problemes de dependència

-Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental en situació de dependència

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de la Direcció General d'Atenció a la Dependència

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

A l'apartat "DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR" de la sol·licitud telemàtica, si MARCAU un document vol dir que US OPOSAU a la consulta per part de l'Administració I QUEDA INVALIDAT ALLÒ QUE MANIFESTEU A L'APARTAT GENÈRIC DEL FINAL DE LA SOL·LICITUD, PER LA QUAL COSA L'HAUREU D'ADJUNTAR.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Tràmits

X

Presentació de la sol·licitud

Requisits

- Residir legalment a Espanya.

- Estar empadronat a qualque municipi de les Illes Balears

Per al reconeixement del grau de discapacitat:

- Acreditar alguna discapacitat física, psíquica o sensorial.

Per al reconeixement de la situació de dependència

- Acreditar 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui n'exerceix la guarda i custòdia.

Documentació a presentar

Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model específic, disponible a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

En el cas que la persona interessada manifesti l'oposició, ha d'adjuntar la documentació acreditativa de les circumstàncies que estableix l'article 14 del Decret 91/2019, de 5 de desembre.

Amb caràcter general, i tenint en compte el que preveuen l'apartat 4 de l'article 13 del Decret 91/2019, de 5 de desembre. i la normativa reguladora de la protecció de dades, a la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que acrediti les circumstàncies següents:

Documentació general comú per a discapacitat i dependència:

Persona amb nacionalitat espanyola:

- DNI de la persona sol·licitant (*).

- Llibre de família o certificació literal electrònica acreditativa del naixement en el cas de menors que encara no tinguin DNI (*).

Persona amb nacionalitat d'un altre país de la Unió Europea:

- Passaport o document d'identitat del seu país d'origen.

- Certificat de registre de ciutadà de la Unió.

Persona amb nacionalitat de tercers països i familiars de membres de la UE:

- NIE de la persona interessada (*). Els menors també tenen l'obligació de tenir un NIE.

- Certificat emès per la Direcció General de la Policia (Secció d'Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol (*).

En cas d'actuar mitjançant representació legal:

- Acreditació de la representació legal per la qual s'actua (*).

- DNI de la persona representant legal (*).

- TIE/Passaport de la persona representant legal en el cas de nacionalitat no espanyola.

- Resolució judicial, en cas d'incapacitació, i acta d'acceptació de tutela que ho acrediti.

Documentació específica per a la valoració inicial de la discapacitat:

- Certificat d'empadronament (*)(**).

- Informes mèdics, psicològics, psiquiàtrics o escolars, amb data actual, emesos per professionals autoritzats.

Documentació específica per a la valoració inicial de la dependència:

- Certificat històric d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui n'exerceix la guarda i custòdia.(*)(**)

- Informe de salut, disponible a la Seu Electrònica (seuelectronica.caib.es), de menys de 6 mesos (*) (***).

- Informació documental de les rendes anuals de la persona en situació de dependència i dels familiars que en depenen, mitjançant les declaracions oficials de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del darrer exercici fiscal. Si no hi estan obligades, certificats oficials de l'òrgan pagador (*).

- En cas de persona emigrant retornada espanyola, documentació acreditativa d'aquesta condició mitjançant un certificat expedit per la Delegació del Govern.

Documentació específica per a la revisió de la discapacitat:

- Informes mèdics, psicològics, psiquiàtrics o escolars, amb data actual, emesos per professionals autoritzats.

Documentació específica per a la revisió de la dependència:

- Informe de salut, disponible a la Seu Electrònica (seu electrònica.caib.es), de menys de 6 mesos (*) (***).

Documentació específica per al trasllat de la discapacitat i/o de la dependència:

- Certificat d'empadronament (*)(**).

(*) En aplicació de l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents relacionats seran objecte de la consulta a les administracions públiques. En cas que us oposeu a aquesta consulta ho heu d'indicar en el quadre corresponent de la sol·licitud i aportar els documents esmentats.

(**) No serà necessari aportar SI S'HA RESIDIT DE MANERA ININTERROMPUDA A UN DELS MUNICIPIS DE LES BALEARS ADHERITS A LA PLATAFORMA D'INTEROPERABILITAT (Podeu consultar quins municipis són al següent enllaç http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/) DE LES ILLES BALEARS.

(***) No serà necessari aportar SI ES TENEN LES DADES DE SALUT ACTUALITZADES A L'IBSALUT.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Durant tot l'any

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Reconeixement de Grau

Av. de Gabriel Alomar, 33. Tel.: 971177200 - Fax: 971177068

(reconeixementgrau@dgad.caib.es)

Observacions

A l'apartat "DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR" de la sol·licitud telemàtica, si MARCAU un document vol dir que US OPOSAU a la consulta per part de l'Administració I QUEDA INVALIDAT ALLÒ QUE MANIFESTEU A L'APARTAT GENÈRIC DEL FINAL DE LA SOL·LICITUD, PER LA QUAL COSA L'HAUREU D'ADJUNTAR.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar