Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'actuació davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

L'Oficina vetla per la defensa i la promoció dels drets lingüístics dels ciutadans a les Illes Balears.

Codi SIA

2352444

Persones destinatàries

Qualsevol persona física o jurídica.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Mitjançant aquest tràmit podreu formular una sol·licitud d'actuació davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears. L'Oficina atén tres tipus de sol·licitud:

· Reclamacions, per denunciar la vulneració de drets lingüístics, amb la intenció que s'adoptin les mesures oportunes.

· Suggeriments, per contribuir a salvaguardar els drets lingüístics en la societat i, especialment, a millorar l'atenció lingüística dels serveis públics.

· Consultes, per obtenir assessorament sobre els drets lingüístics i la normativa que els empara.

Una vegada dins el formulari de sol·licitud, heu de triar aquestes opcions:

· Centre: Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

· Tipus d'escrit (triau-ne un):

- Reclamació Oficina Drets Lingüístics*

- Consulta*

- Suggeriment*

- Suggeriment anònim

*Requereixen que us hagueu identificat electrònicament (pel mètode Cl@ve o amb usuari i contrasenya). L'assistent us permetrà tramitar la vostra sol·licitud i registrar-la per via telemàtica.

Si accediu al tràmit sense autenticar, només podreu tramitar suggeriments anònims.

IMPORTANT

Les dades que faciliteu per fer aquest tràmit serviran exclusivament perquè l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics gestioni la vostra sol·licitud d'actuació i no es comunicaran a terceres persones, llevat que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Lingüística

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud d'actuació

Requisits

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No hi ha termini de presentació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.


Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Lingüística

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Lingüística

C. d'Alfons el Magnànim, 29. Tel.: 971177634 - Fax: 971176980

(dgpoling@dgpoling.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Política Lingüística
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar