Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a persones menors d'edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal

Ajuts per a persones menors d'edat que hagin quedat òrfenes d'un progenitor o progenitora o tenguin un progenitor o progenitora que pateixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a conseqüència d'haver estat víctima de vilència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal.

Codi SIA

2116591

Persones destinatàries

Tenen dret a ser beneficiaris d'aquesta prestació les persones menors d'edat que hagin estat víctimes de violencia masclista o conjugal i que compleixin els requisits que estableix l'artcle 5 d'aquest Decret

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos comptadors des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'administració competent per tramitar-la.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les persones beneficiàries han de complir els requisits següents:

- No haver complert 22 anys.

- Ser menor d'edat quan un dels progenitors mori o pateixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a conseqüència d'haver estat víctima de violencia masclista o conjugalo de violencia entre persones amb una relació análoga a la conjugal. Si abans de la violencia el progenitor o progenitora que en sigui víctima ja tenia una discapacitat igual o superior al 33%, qualsevol augment de la discapacitat com a conseqüència d'aquesta violencia queda inclòs en aquest requisit.

- No conviure amb la persona responsable dels actes de violencia.

- Tenir residencia a la comunitat autónoma de les Illes Balears

Documentació a presentar

La persona sol·licitant ha d'acreditar el compliments dels requisits mitjançant l'aportació de la documentació que figura a l'article 11del Decret.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 mesos comptadors des de la data d¡entrada de la sol·licituden el registre de l'administració competent per a tramitar-la

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar