Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L'objecte de la convocatòria és la provisió de 52 places del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent:

a) Mallorca

— 29 places del torn lliure, 4 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 3 places del torn de promoció interna, modalitat per a personal laboral fix.

b) Menorca

— 6 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

c) Eivissa

— 13 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 1 plaça del torn de promoció interna per a personal laboral fix.

Codi SIA

2086789

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

Un cop conclosos els processos selectius corresponents, i una vegada revisada i conforme la documentació presentada, les persones que els hagin superat seran nomenades, per resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública que es publicarà en el BOIB, funcionàries de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a)Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb la forma que estableix la base 6. Sol·licituds. D'acord amb el que preveu l'article 59.bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen les places ofertes.

f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

g) Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s'indiquin en la convocatòria específica.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

b) Resguard acreditatiu del pagament presencial o telemàtic dels drets d'examen. Els drets d'examen s'han de determinar en cada convocatòria específica d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les disposicions complementàries.

c) En el supòsit d'accés per a la reserva de persones amb discapacitat i d'acord amb l'article 3 del Decret 36/2004, de 16 d'abril, regulador de l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han d'acreditar que s'ha sol·licitat l'informe dels equips multiprofessionals de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat o l'organisme públic equivalent sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual el/la candidat/a aspiri i, si s'escau, les adaptacions del lloc de treball i per a la realització de l'examen. En la sol·licitud han d'indicar si necessiten adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les proves.

d) Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 b) del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

e) No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP haurà de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

D'acord amb l'anterior, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà les dades relatives a DNI i NIE, a titulació acadèmica i els següents certificats de coneixement de llengua catalana:

- Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Els certificats o documents acreditatius que estiguin inscrits en el Registre de Personal de la direcció general competent en matèria de funció pública de la CAIB.

- Els certificats de català expedits, homologats o declarats equivalents, que constin en la base de dades de la Direcció General competent en matèria de Política Lingüística.

Pel que fa als certificats de coneixement de llengua catalana ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació.

Així mateix, l'EBAP ha de comprovar d'ofici que les persones aspirants del torn de promoció interna compleixen el requisit d'haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual promocionen.

Models:

Termini màxim

Des de l'1 al 20 de maig de 2019, ambdós inclosos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

X

Reclamació o sol·licitud de revisió del segon exercici del cos subaltern

Requisits

persones interessades en el procediment

Documentació a presentar

Termini màxim

fins al 10 de febrer de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

A l'illa de Mallorca, la revisió per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini es realitzarà a partir del dia 17 de febrer, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol).

A les illes de Menorca i d'Eivissa, la revisió per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini es realitzarà per videoconferència el dia 17 de febrer. Les persones aspirants s'han de personar a les dependències de l'EBAP a Menorca (Carrer del Bisbe Gonyalons, 20 - 07703 Maó) i d'Eivissa (Sa Coma, Carretera de Sant Antoni, km 2,3 - Sant Antoni de Portmany), respectivament.

X

Al·legacions a la llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició

Requisits

Els mateixos de la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

tres dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Selecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

X

Aportació de mèrits per a la fase de concurs

Requisits

aspirants que formin part de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 díes naturals

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Selecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

X

requeriments de mèrits al·legats amb defectes formals

Requisits

persones aspirants requerides

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

deu dies hàbils, fins 16 de maig de 2023

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Selecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

X

Presentació d'al·legacions a la llista provisional de puntuacions de la fase de concurs del cos subaltern

Requisits

els mateixos de la convocatòria

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

des del dia 18 fins al 22 de maig

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Selecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

X

Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició

Requisits

persones aspirants que han superat la fase d'oposició

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Selecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

En data de 19 de juny de 2023 es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, torn de promoció interna personal laboral fix i reserva de persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endamà d'aquesta publicació per efectuar les reclamacions (fins al dia 22 de juny)

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitada dins el termini.

Així mateix, s'informa als aspirants que varen presentar al·legacions a les llistes provisionals de valoració de mèrits que s'ha posat a disposició de la direcció electrònica habilitada (DEHÚ) la resposta del tribunal qualificador.

X

Presentació d'alegacions a efectes de desempats a la borsa

Requisits

Persones aspirants incloses a la llista adjunta

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

S'informa que les persones incloses a la llista adjunta, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en les lletres a), b),c) i d) del punt 15.2 de les bases generals que regeixen aquest procés selectiu i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen a l'hora de constituir les bolses de personal funcionari interí derivades del procés selectiu, disposen d'un termini de deu dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen en les lletres e) i f) de l'esmentat punt 15.2, referides concretament a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

-e) tenir més càrregues familiars.

-f) ser una dona víctima de violència de gènere.

X

Presentació de documentació de compliment dels requisits

Requisits

persones aspirants que han superat el procés selectiu

Documentació a presentar

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les

comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual

haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública, que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex III.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu

estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

c) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal

funcionari de nou ingrés. Quan es tracti de personal funcionari que hi hagi participat en la modalitat de promoció interna, pot presentar un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs

Laborals de la conselleria competent en matèria de vigilància de la salut dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Escrit en què s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs (annex IV). La presa de possessió no es podrà dur a terme en aquelles

expansions que ja han estat objecte d'oferiment als qui han superat el procés d'estabilització.

Models:

Termini màxim

20 dies naturals

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

En data 8 d'agost de 2023 es publica en el BOIB núm. 110 la resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs que s'ofereixen a l'efecte d'adjudicació (Annex II).

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS per presentar els documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada en el punt anterior.

La sol·licitud (annex IV) ha d'incloure tots els llocs. S'informa que els codis dels llocs que tenen més d'un lloc de feina (NL) només s'han de sol·licitar una vegada. En aquests casos, amb un únic codi, s'entenen demanats tots els llocs de feina d'aquell codi.

Si les persones interessades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, s'escau, apreciats per l'Administració mitjançant resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca alguns dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsetat en la sol·licitud inicial.

X

Presentació de documentació de compliment dels requisits (illa d'Eivissa)

Requisits

persones aspirants que han superat el procés selectiu a l'illa d'Eivissa

Documentació a presentar

Les persones aspirants que amb anterioritat al 22 d'agost de 2023 ja han presentat la documentació requerida només hauran de tornar a aportar l'escrit en que s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs.

La resta de persones aspirants:

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública, que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex III.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

c) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal funcionari de nou ingrés. Quan es tracti de personal funcionari que hi hagi participat en la modalitat de promoció interna, pot presentar un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs

Laborals de la conselleria competent en matèria de vigilància de la salut dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Escrit en què s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs (annex IV). La presa de possessió no es podrà dur a terme en aquelles expansions que ja han estat objecte d'oferiment als qui han superat el procés d'estabilització.

Models:

Termini màxim

20 dies naturals

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

En data 22 d'agost de 2023 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció d'errades de la relació de llocs de treballs oferts del Cos subaltern a l'illa d'Eivissa de la resolució per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació.

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS per presentar els documents que s'indiquen en la Resolució citada al punt anterior.

Si les persones interessades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, s'escau, apreciats per l'Administració mitjançant resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca alguns dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsetat en la sol·licitud inicial.

X

Presentació de documentació de compliment dels requisits llista 02/09/23

Requisits

Únicament les tres persones aspirants que s'incorporen a la llista que han superat el procés selectiu

Documentació a presentar

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les

comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual

haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública, que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex III.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu

estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

c) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i les aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal

funcionari de nou ingrés. Quan es tracti de personal funcionari que hi hagi participat en la modalitat de promoció interna, pot presentar un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs

Laborals de la conselleria competent en matèria de vigilància de la salut dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Escrit en què s'elegeixen, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud ha d'incloure tots els llocs (annex IV). La presa de possessió no es podrà dur a terme en aquelles

expansions que ja han estat objecte d'oferiment als qui han superat el procés d'estabilització.

Models:

Termini màxim

20 dies naturals

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

En data 02/09/2023 es publica en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques que modifica la Resolució de 7 d'agost de 2023 per la qual s'ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l'ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Únicament les tres persones que s'incorporen (1 a Menorca i 2 a Eivissa) a la llista esmentada disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS per presentar la documentació que s'indica en el punt 3 de la Resolució de la Consellera de Presidència i Administracions Públiques de 7 de setembre de 2023 amb l'ordre de tots els llocs de major a menor interés (veure comunicat de 08/08/2023)

Si aquestes persones interessades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, s'escau, apreciats per l'Administració mitjançant resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca alguns dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsetat en la sol·licitud inicial.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent: BOIB 122

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional