Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el REFOIB

Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB

Codi SIA

2083926

Persones destinatàries

Persones formadores que volen impartir accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim per resoldre i notificar: 6 mesos des de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La sol·licitud d'inscripció al Registre de persones formadores s'ha de fer de forma telemàtica amb DNI electrònic o certificat digital vàlid.

La Llei 19/2019, de 30 de desembre de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pel 2020 (BOIB núm 175, de 31 de desembre) ha modificat la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la CAIB, i ha establert una taxa per a la inscripció en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears – REFOIB.

Per això, a partir de l'1 de gener de 2020, en les sol·licituds d'inscripció de mòduls formatius en el REFOIB s'exigeix una taxa de 6 euros per cada mòdul formatiu que es sol·licita inscriure.

Totes les sol·licituds s'ha de fer únicament en format electrònic. El termini per presentar la sol·licitud està obert tot l'any .

Per qualsevol consulta relacionada amb la inscripció es pot contactar amb el Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat del SOIB en horari de 9h a 12 h al número de telèfon 971 17 79 00 ext: 69485 o 69470 . Si la consulta és caràcter tècnic podeu telefonar al 012.

Per impartir els mòduls formatius dels certificats de professionalitat en la modalitat presencial és necessari complir els requisits següents:

1.-Titulació i/o experiència professional.

2- Experiència professional relacionada amb el mòdul formatiu

La titulació i l'experiència professional es relaciona amb cada mòdul formatiu, podeu consultar els requisits específics per cada un dels mòduls formatius que conformen els certificats de professionalitat en cadascun dels programes formatius.

3.-Competència docent

La competència docent és un requisit vàlid per tots els mòduls formatius dels certificats de professionalitat.Per acreditar la competència docent es necessita:

El certificat de professionalitat de formador/a ocupacional o el certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació.

Les titulacions o experiència docent que eximeixen de tenir aquests certificats de professionalitat, són les següents:

· Una titulació universitària oficial de llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia o Magisteri, de grau en l'àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o de postgrau en aquests mateixos àmbits.

· Una titulació universitària oficial distinta de les indicades en l'apartat anterior, més el Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) o Certificat de Qualificació Pedagògica o títol professional d'Especialització Didàctica (TED).

· El títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, o bé l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica exigida a les persones que, per raons derivades de la seva titulació, no puguin accedir als estudis de màster.

· Formació en metodologia didàctica de formació professional per adults equivalent al certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació, sempre que la formació esmentada s'hagi cursat abans de l 31 de desembre de 2013. (Disposició transitòria única del RD 189/2013)

· Experiència docent contrastada d'almenys 600 hores en els darrers 10 anys, en modalitat presencial, en formació professional per a l'ocupació o formació professional del sistema educatiu.

S'admet l'experiència docent en l'àmbit universitari i en formació conduent a l'obtenció de targetes, carnets i habilitacions professionals .

Aquesta experiència s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'organització on hagi prestat el servei. En aquesta han de constar les activitats i funcions de docència realitzades, els cursos o accions formatives concrets, l'any o anys en què s'han impartit i el nombre total d'hores dedicades.

Per impartir els mòduls formatius dels certificats de professionalitat en la modalitat de teleformació, a més dels requisits de competència docent, titulació i experiència professional, s'ha d'acreditar un dels requisits següents:

1. Que té almenys 60 hores d'experiència d'impartició en aquesta modalitat o en la utilització de tecnologies d' informació i comunicació, experiència que acreditarà mitjançant certificació de l'organització o empresa on hagi prestat el servei en la qual han de constar les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades, d'acord amb el model del SOIB.

2. Que té almenys 30 hores de formació en aquesta modalitat o en la utilització de tecnologies d' informació i comunicació. Els diplomes, títols o certificats que es presentin per acreditar aquesta formació hauran de contenir el nombre d'hores de formació.

Les 30 hores de formació es consideraran acreditades quan la persona formadora presenti:

- El certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació regulat per RD 1697/2011, de 18 de novembre o l'acreditació parcial acumulable corresponent al mòdul formatiu MF 1444_3 Impartició i i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació.

- Diploma expedit per l'Administració laboral competent que certifiqui que s'ha superat amb avaluació positiva la formació no inferior a 30 hores, associada al programa formatiu que sobre aquesta matèria figuri en el Catàleg d'Especialitats Formatives

- Diploma acreditatiu de la superació amb avaluació positiva d'accions de formació sobre aquesta matèria, de durada no inferior a 30 hores , sempre que el programa formatiu que figuri en el diploma de l'acció formativa inclogui com a mínim els continguts següents:

· Característiques generals de la teleformació i l'aprenentatge en línia.

· Funcions, habilitats i competències del tutor- formador.

· Mètode, estratègies i eines tutorials. La plataforma de teleformació.

· Programes i eines informàtiques per tutoritzar l'alumnat. Comunicació i avaluació en línia.Les xarxes socials com a element de cerca de recursos per a l'aprenentatge.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Requisits

Establerts a l'article 9 del Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat

Documentació a presentar

Termini màxim

6 mesos per resoldre i notificar

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

X

Esmena de la sol·licitud d'inscripció

Requisits

S'ha de complir els requisits de titulació acadèmica, competència docent i experiència professional

Documentació a presentar

Presentar els certificats y/o declaracions responsables d'acord amb el models del SOIB

Models:

Termini màxim

10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció de la notificació del requeriment

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar