Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000

Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud d'activitats espeleològiques a les ZEC- Xarxa Natura 2000

Requisits

Les visites d'espeleologia requeriran autorització de la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

Excepcionalment, la Direcció General competents en espais protegits Xarxa Natura 2000 pot autoritzar la pràctica l'espeleobusseig recreatiu o esportiu i científic en relació a l'afecció ambiental sobre la ZEC, sense perjudici d'altres autoritzacions necessàries i del compliment de la resta de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

Taxes

R63 . Taxa per l'autorització o la resolució d'afeccció d'activitats d'espeleologia en espais de rellevància ambiental i finques públiques - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

Documentació a presentar

La sol·licitud emplenada i signada haurà d'acompanyar-se amb la documentació necessària següent:

- Còpia del Document d'identitat del sol·licitant i dels acompanyants.

- Declaració responsable de compliment de bones practiques per a la realització d'activitats d'espeleologia a les ZEC incloses en el Pla de Gestió de Coves signada pel sol·licitant i per cada un dels acompanyants.

Si s'han de desenvolupar activitats espeleològiques científiques o d'exploració s'haurà de presentar també la següent documentació:

- Memòria del projecte o estudi que es vol executar al més detallat possible.

- Per a les activitats espeleològiques científiques haurà d'aportar-se el document que acrediti el caràcter científic del projecte.

- En el cas de que es vulgui dur a terme una activitat espeleològica d'exploració haurà d'aportar-se l'aval de la federació esportiva corresponent.

- El compromís de tramesa dels resultats del projecte, estudi o exploració una vegada realitzat, independentment de si aquests resultats es publiquen o no, o de si han finalitzat. En el cas de projectes, estudis o exploracions de més d'un any de durada, s'haurà de remetre anualment un resum dels resultats.

Models:

Termini màxim

Sis mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació al Medi Natural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). - Fax: 971176679

(xarxanatura@dgmambie.caib.es)