Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les coves ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000

Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de Gestió Natura 2000 de Coves.

Codi SIA

216026

Persones destinatàries

Persones físiques, associacions, administracions i entitats

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les visites d'espeleologia requeriran autorització de la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000.

Excepcionalment, la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 pot autoritzar la pràctica d'espeleobusseig recreatiu o esportiu i científic en relació amb l'afecció ambiental sobre la ZEC, sense perjudici d'altres autoritzacions necessàries i del compliment de la resta de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

Documentació a presentar

La sol·licitud emplenada i signada haurà d'acompanyar-se amb la documentació necessària següent:

1. Còpia del document d'identitat del sol·licitant i dels acompanyants.

2. Declaració responsable de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats d'espeleologia a les ZEC incloses en el Pla de Gestió Natura 2000 de Coves signada pel sol·licitant i per cada un dels acompanyants.

Si s'han de desenvolupar activitats espeleològiques científiques o d'exploració s'haurà de presentar també la següent documentació:

a) Memòria del projecte o estudi que es vol executar al més detallat possible.

b) Per a les activitats espeleològiques científiques haurà d'aportar-se el document que acrediti el caràcter científic del projecte.

c) En el cas de que es vulgui dur a terme una activitat espeleològica d'exploració haurà d'aportar-se l'aval de la federació esportiva corresponent.

d) El compromís de tramesa dels resultats del projecte, estudi o exploració una vegada realitzat, independentment de si aquests resultats es publiquen o no, o de si han finalitzat. En el cas de projectes, estudis o exploracions de més d'un any de durada, s'haurà de remetre anualment un resum dels resultats.

Models:

Termini màxim

Sis mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació al Medi Natural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176100

(xarxanatura@dgmedinatural.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar