Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 5563
Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

PREÀMBUL

La xarxa ecològica europea Natura 2000 s’ha configurat en aplicació de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva d’hàbitats), i de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus), ambdues transposades a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

La xarxa Natura 2000 està formada pels llocs d’importància comunitària (LIC) fins que aquests es transformen en zones especials de conservació (ZEC), per aquestes mateixes ZEC i per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com a finalitat garantir l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests espais s’han inclòs en la xarxa Natura 2000.

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió 2006/613/CE, adoptà una llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània d’acord amb la Directiva 92/43/CEE. En aquesta llista s’integraven els LIC de les Illes Balears que prèviament havia proposat el Consell de Govern de 3 de març de 2006 i els LIC que s’havien proposat en el Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de LIC en l’àmbit de les Illes Balears. A aquests LIC s’hi han d’afegir onze LIC de basses temporals mediterrànies a Menorca i Formentera, que es varen proposar mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 de setembre de 2010, aprovats per la Decisió 2012/9/UE de la Comissió, de 18 de novembre de 2011, per la qual s’adopta, de conformitat amb la Directiva 92/43/CE del Consell, la cinquena llista actualitzada de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

D’acord amb els articles 4 i 6 de la Directiva d’hàbitats i 44 i 45 de la Llei 42/2007, les comunitats autònomes, amb un tràmit previ d’informació pública, han de declarar els LIC zones especials de conservació (ZEC), a més de les ZEPA, en l’àmbit territorial propi, i fixar les mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en aquestes àrees.

Les mesures de conservació han d’implicar els plans o els instruments de gestió adequats i les mesures reglamentàries, administratives o contractuals apropiades. La declaració de les ZEC s’ha d’aprovar al més aviat possible i com a màxim en un termini de sis anys des de l’adopció de la llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània.

Per a la declaració de ZEC cal que el pla o l’instrument de gestió hagi estat aprovat amb anterioritat o que s’aprovi conjuntament amb aquesta declaració, d’acord amb l’article 42.3 de la Llei 42/2007. Les ZEPA, però, no cal que compleixin aquest requisit, ja que no estan afectades per les disposicions d’aquest article de la Llei. Tanmateix, segons la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg: “els estats han de garantir que la classificació d’un lloc com a ZEPA impliqui automàticament i simultàniament l’aplicació d’un règim de protecció i conservació d’acord amb el dret comunitari”.

D’acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), modificada per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a ZEC dels LIC que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 de la LECO.

Així, en compliment de l’article 9.2 a de la LECO, el 2 d’agost de 2013 el Consell de Govern va acordar iniciar el procediment per declarar ZEC els LIC de les Illes Balears que figuren en l’annex I de l’Acord i facultar el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la tramitació administrativa que correspon per elaborar els documents dels plans o els instruments de gestió de les ZEC.

D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 5/2005, els plans o els instruments de gestió de les ZEC s’han d’aprovar per mitjà d’un decret del Govern de les Illes Balears.

En l’elaboració dels plans de gestió s’han seguit les directrius de conservació de la xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per la Resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic per la qual es publiquen els acords de la Conferència Sectorial de Medi Ambient en matèria de patrimoni natural i biodiversitat (BOE núm. 244, de 10 d’octubre de 2011).

En l’elaboració dels plans de gestió s’ha seguit un procés de participació pública en el qual els esborranys dels cinc plans de gestió es varen sotmetre a audiència dels titulars de drets i interessos legítims mitjançant les associacions i les entitats representatives, les associacions amb objectius de conservació ambiental i la ciutadania possiblement interessada. També hi van participar les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars. Aquestes aportacions i les contestacions motivades s’han materialitzat en dos informes, un sobre la primera part del document del pla de gestió —la diagnosi—, i l’altre sobre la segona part —els objectius i les mesures de gestió.

Finalment, els cinc plans de gestió s’han sotmès a informació pública per un període d’un mes, segons es va anunciar en el BOIB núm. 131, de 27 de setembre de 2014, en el tauler d’anuncis dels consells insulars i dels ajuntaments afectats i en dos diaris de les illes afectades.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 27 de març de 2015,

DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte aprovar les mesures de conservació necessàries en resposta a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en les zones especials de conservació (ZEC) i en les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) incloses en els plans de gestió de l’article 2.

Article 2

Aprovació dels plans de gestió de la xarxa Natura 2000

S’aproven els plans de gestió dels espais protegits xarxa Natura 2000 següents, el contingut dels quals figura en l’annex:

  1. Pla de Gestió Natura 2000 de Coves

  2. Pla de Gestió Natura 2000 de Basses Temporals

  3. Pla de Gestió Natura 2000 de les Albuferes de Mallorca

  4. Pla de Gestió Natura 2000 de Mondragó

  5. Pla de Gestió Natura 2000 es Trenc – Salobrar de Campos

Article 3

Àmbit d’aplicació

Cada pla defineix l’àmbit d’aplicació propi, i inclou les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) corresponents i els llocs d’importància comunitària (LIC) que es transformaran en zones especials de conservació (ZEC) mitjançant un acord del Consell de Govern de les Illes Balears.

Disposició addicional primera

Vigència

Els plans de gestió tenen una vigència indefinida. No obstant això, s’han de revisar cada sis anys i, si escau, s’han de modificar mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de medi ambient.

Disposició addicional segona

Aplicació i desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient per dictar els actes que siguin necessaris per desplegar i executar aquest Decret.

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de març de 2015

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Gabriel Company bauzá

El vicepresident i conseller de Presidència, president per suplència del Consell de Govern

(art. 2 del Decret 5/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears)

Antonio Gómez Pérez

ANNEX

Cinc plans de gestió Natura 2000

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma