Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud reconeixement esportista d'alt rendiment de Illes Balears

Tramitar la sol·licitud de reconeixement d'esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears.

NOTA ACLARIDORA:

Es tramita exclusivament el reconeixement com a esportista d'alt rendiment.

NO es tracta de cap convocatòria de subvencions.

Codi SIA

216018

Persones destinatàries

Podran presentar les sol·licituds les persones esportistes interessades i les federacions esportives en representació dels que hagin participat i hagin obtingut els resultats en les competicions o en les proves esportives.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici de les possibles suspensions establertes en els articles 21, 22 i 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud de reconeixement de la condició d'esportista d'alt rendiment de les Illes Balears

Requisits

1 - Per ser esportista d'alt rendiment de les Illes Balears és necessari haver competit i obtingut un resultat mínim en les proves esportives que es determinen a la resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

2 - Per obtenir la condició d'esportista d'alt rendiment de les Illes Balears s'han de complir els requisits següents:

a) Haver nascut a les Illes Balears o tenir veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un mínim de tres anys comptadors des de l'obtenció del resultat esportiu.

b) Tenir la residència fiscal a Espanya.

c) Ser esportista que participa en la categoria absoluta de qualsevol esport o en les dues categories immediatament inferiors.

d) Disposar d'una llicència esportiva en vigor expedida per una federació de les Illes Balears, sense perjudici que, en el cas que no hi hagi llicència de la federació de les Illes Balears, s'atorgui la mateixa validesa a l'emesa per la federació espanyola corresponent.

e) Haver obtingut el resultat esportiu en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'esportista d'alt rendiment de les Illes Balears, davant la Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

f) No estar sancionat, amb caràcter ferm, per dopatge o no trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o cap sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu de les establertes a la Llei 14/2006.

g) Conèixer i acceptar els beneficis i les obligacions que s'inclouen en el Decret 91/2015 durant el termini de vigència de la condició d'esportista d'alt rendiment de les Illes Balears.

Documentació a presentar

a. Autorització perquè l'administració corresponent pugui accedir telemàticament a les dades del document acreditatiu de la identitat de l'esportista. En cas de no atorgar aquesta autorització expressa, s'ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat de l'esportista.

b. Fotocòpia compulsada de la llicència esportiva en vigor expedida per la federació corresponent de les Illes Balears o, si escau, per l'espanyola.

c. En el cas que ho tramiti la federació, autorització per tramitar la sol·licitud signada per l'esportista.

d. Per als o les esportistes no nascuts a les Illes Balears, certificat d'empadronament.

e. Certificat expedit per l'Administració tributària relatiu a la residència fiscal dels o de les esportistes.

f. Certificat expedit per la federació corresponent sobre el resultat obtingut en les proves esportives que s'han de determinar en l'ordre de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.

g. La classificació esportiva dels resultats obtinguts en les referides proves esportives.

h. En els casos en què els resultats presentats s'hagin obtingut en equip, s'haurà d'aportar un certificat federatiu de la pertinença de l'esportista a aquell equip.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Per a la presentació de sol·licituds indefinit

Per a la presentació d'al·legacions 5 dies hàbils després de la publicació del llistat provisional.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Esports

C. de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears). Tel.: 971178999

(esportistesaltnivell@esports.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Esports

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar