Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Emissió de certificats del personal inscrit al registre central de personal del sector públic instrumental de la CAIB

Certificar les dades que consten a l'expedient personal inscrit al registre central del personal del sector públic instrumental de la CAIB.

Codi SIA

2965768

Persones destinatàries

Personal propi dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Requisits

Tenir inscrites dades relatives a la vida administrativa a un en del sector públic instrumental

Òrgan Instructor

Servei de Coordinació del Personal del Sector Públic Instrumental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Coordinació del Personal del Sector Públic Instrumental

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177000 - Fax: 971176898

(amesquida@dgfun.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Funció Pública

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar