Torna

Tramitació UDIT

Models genèrics de presentació a la UDIT

 Repositori de documents genèrics que s'utilitzen a la UDIT i a la Direcció General de Política Industrial:

Sol·licitud de tramitació 

PDF Sol·licitud de tramitació de la UDIT (01.020)

PDF Instruccions per emplenar la sol·licitud

Altres models de presentació

PDF Declaració per a l'obtenció de dades i documentació (01.022)

PDF Declaració d'inici d'activitat per a la bonificació de la taxa (01.030)

PDF Queixes i suggeriments