Torna

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

ACTUALITZAT 08/04/2021

Permisos i llicències que concedeix la Direcció General de Personal Docent.
Els permisos i llicències que s’enumeren a continuació seran resolts per la directora general de Personal Docent:

PROCEDIMENT GENERAL Pàgina Web

Permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització o intervenció quirúrgica produeix en una localitat diferent PDF

Permís per dur a terme exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les funcionàries embarassades PDF

Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos (gaudí acumulat) PDF

Permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos (gaudí diari) PDF

Permís per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part PDF

Permís de reducció de jornada per raons de guarda legal o d’atenció directa PDF

Permís per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu PDF

Permís per naixement per a la mare biològica PDF

Permís per adopció, guarda amb finalitat d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent PDF

Permís per desplaçament previ al país d’origen de l’infant en casos d’adopció o acolliment internacional PDF

Permís per obtenir la declaració d’idoneïtat en els casos d’adopció i de guarda legal amb finalitats d’adopció o acolliment PDF

Permís per atendre la cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu PDF

Permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, l'adopció, la guarda amb finalitat d'adopció o l'acolliment PDF

Llicència per interès personal exclusivament per a funcionaris de carrera (“assumptes propis sense retribució”) PDF

Permís per matrimoni o per inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears PDF

Permís per a les víctimes de violència de gènere sobre la dona funcionària i per a víctimes de terrorisme PDF

Autorització per assistir a activitats formatives de qualsevol durada organitzades per altres administracions educatives; a activitats formatives de durada superior a tres dies organitzades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional o per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), i a programes europeus o internacionals, amb intercanvi o no d’alumnat PDF

Permís dona gestant PDF
Permís per tractaments de fecundació assistida PDF