Torna

Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències

ACTUALITZAT 08/04/2021

Permisos que concedeix la direcció del centre.
Els permisos que s’enumeren a continuació seran resolts per la direcció del centre:

PROCEDIMENT GENERAL Pàgina Web

Permís per mort, accident, malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari d’un familiar si el succés es produeix en la mateixa localitat PDF

Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d’aptitud PDF
Permís per trasllat de domicili PDF
Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral PDF
Autorització per assistir a activitats formatives organitzades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional o per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’una durada no superior a tres dies PDF
Absència per malaltia o accident no superior a tres dies que no doni lloc a una baixa PDF