Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

INFORMES SOBRE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS
Informe lactancia acumulada i excedencia per cura de fills.pdf Informe relatiu al dret d'abonament de retribucions en concepte de triennis amb caràcter retroactiu          
PDF Informe relatiu a la compatibilitat o incompatibilitat en la percepció d'una indemnització o compensació per comissions per raó del servei per part dels funcionaris al servei de l'Administració autonòmica amb la percepció d'una gratificació per la realització de serveis extraordinaris