Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

DESENVOLUPAMENT NORMATIU: RÈGIM DISCIPLINARI

Decret 45/1995, de 4 de maig, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari de la funció pública