Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

INFORMES SOBRE CONDICIONS DE TREBALL: VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES
3 Informe art 2_1_a acord de conciliació (permis lactancia).pdf
Informe jurídic relatiu a la interpretació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ratificat per acord del consell de Govern de 23 de setembre de 2005. Permís per guarda legal en cas que un dels progenitors no treballi
6 Informe lactancia acumulada i excedencia per cura de fills.pdf
Informe sobre la possibilitat de gaudir del permís per lactància com una llicència d'un mes i a continuació d'una excedència per cura de fills.
9 Informe consulta Acord conciliació familiar i laboral acumulacio maternitat i paternitat.pdf Informe relatiu a la compatibilitat del permís de lactància acumulada, vacances o maternitat amb el gaudi del permís per paternitat
PDF Informe sobre el règim jurídic aplicable a la llicència per assumptes propis i sense dret a retribució
PDF Informe relatiu a la interpretació del terme "localitat" en la concessió dels permisos i llicències per causes justificades
PDF Informe relatiu a si les proves de català convocades per l'EBAP tenen caràcter oficial i, per tant, tenen la consideració de proves definitives d'aptitud i d'avaluació en centre oficial, als efectes de l'atorgament de permisos per causes justificades de l'article 9.d del Decret 47/1995, de 4 de maig
16 Informe permis examens finals.pdf Informe relatiu al permís per concórrer a exàmens finals i demés proves definitives d'aptitud